Search Courses

Piirdetarindite niiskusreziimi insenerarvutus programmde abil

by anna 0 lessons 175.00 

KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

Veebiseminar – Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 145.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.06.2021 

Veebiseminar – Tee seisundinõuded ja korrashoid 2021.a. Riigiteede talihoolde järelevalve

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast   KOOLITUSE KAVA   Tee seisundinõuded Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel   Ülevaatuste korraldamine Tee nõuetele vastavuse hindamine kattega teedel kruusateedel teedel talvistes oludes rajatised teemaa   Liikluskorraldusvahendid Riigiteede seisundi puudused nende arvestuslikud ulatused ajad puuduse tähistamiseks ja kõrvaldamiseks Kergliiklusteede seisundi puudused nende arvestuslikud ulatused […]

Veebiseminar – Teetööde dokumenteerimine ja järelevalve

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teetööde dokumenteerimist, dokumenteerimisel kasutatavat ehitustarkvara ning järelevalve roll dokumenteerimise juures   KOOLITUSE KAVA   Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri Dokumenteerimine vastavalt lepingutele enne ehitust ehituse ajal ja ka järgselt Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud ning nende dokumenteerimine   Dokumenteerimisel kasutatav ehitustarkvara Tööde vastuvõtmine ja akteerimine Täiendav järelevalve poolne dokumenteerimine Ajutise liikluskorralduse dokumenteerimine Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis   Näited praktikast   Teadmiste testimine

Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamise kuldsed reeglid

by anna 0 lessons 210.00 

Lühikirjeldus:  Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet. Selle koolituse juurde soovitatakse läbida ka koolituse “Pinnase mehaanilised omadused”, kus käsitletakse erinevate pinnasetüüpide/nidususe käsitlus ning antakse vastavad arvutusnäited rajatiste ankurdamisel. Koolitus planeeritakse 2021.a. juuli lõpuks. Käesoleva koolituse osaleja saab teisel koolitusel soodustuse   KOOLITUSE KAVA   Maa-alused rajatised Keldrid, tunnelid Mahutid Kommunikatsioonid   Maa-aluste rajatiste käitumist mõjutavad tegurid Pinnase – ja põhjavesi Üleslükke jõud Aktiiv – ja passiivsurve Vibratsioonid, jne. Rajatiste võimalikud […]

Veebiseminar – Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus – Reeglid ja vead

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle   KOOLITUSE KAVA   Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Riigiteede ajutine liikluskorraldus Teetööde tehnilised kirjeldused Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord   Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused TarkTee keskkond Ajutise liikluskorralduse kitsaskohad ning võimalikud lahendused Ajutise liikluskorralduse võimalikud tulevikusuunad   Näited praktikast – järelevalve poolt avastatud vead   Teadmiste testimine

Veebiseminar – Teedevaldkonna järelevalve ning uued tehnoloogiad

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teedevaldkonna (ehitus/hoole) omanikujärelevalve tegevust reguleerivaid dokumente ning uudistame, milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi on järelevalvel võimalik oma töös kasutada   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve rolli selgitamine Omanikujärelevalve teenusest vastavalt ehitusseadistikule   Teedevaldkonna omanikujärelevalve tegevusse puutuvad dokumendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve traditsioonilised ja ka uudsed töövahendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve poolt kasutust leidvad tehnoloogilised rakendused ja keskkonnad   Avastatud tüüpilised ja ka ebatüüpilised vead   Teadmiste testimine

Kaldkatuste kaasaegsed tehnoloogiad. Katusekate valik ja paigaldus

by anna 0 lessons 165.00 

KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Katusekatete nõuded ja standardid   Kaasaegne katusekate Materjali valiku põhimõtted Kivikatuste omadused ja õhupidavus Plekk-katuse omadused ja konstruktsiooniga koostoimivus   Paigaldamise tehnoloogia Kivikatuse paigalduse tehnoloogia (sõlmed, kinnitused, liited) Plekk-katuse paigaldus tehnoloogia (sõlmed, kinnitused, liited)   Enam levinud vead ja vigade vältimine Tüüpilised vead kivi ja plekk-katuste paigaldamisel Tüüpilised vigade parandamise viisid   Kivikatuse tehnoloogia Kaasnevad tooted vastupidava katuse ehitamisel Lisatooted turvaliseks ekspluatatsiooniks   Teadmiste testimine

Kaldkatuste tehnoloogiad. Aluskatuse ehitus

by anna 0 lessons 165.00 

KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Tuulesuunajate ja tuuletõke   Materjali valiku põhimüted Aluskatte valik Näited aluskatetest mis ei vasta nõuetele   Ehitamise tehnoloogiad Aluskatte paigaldus erinevate katusekatete alla Tuulutusliistu paigaldus erinevate katusekatete alla Roovitiste paigaldus erinevate katusekatete alla   Praktilised näited

Kaldkatuste tehnoloogiad. Katusekonstruktsioonide ehitus

by anna 0 lessons 190.00 

Lühikirjeldus: Koolitsel käsitletakse erinevaid kaldkatuste kujusid ja konstruktsioone ning nende eripärasid. Antakse ülevaade klassikalistest puusepa liidetest (tappidest), mida võib näha rekonstrueeritavatel pööningutel. Kõikide katusekonstruktsioonide puhul vaadeldakse konkreetseid näiteid, et mõista, milliste jõududega katused mõjutavad allpool paiknevaid konstruktsioone   KOOLITUSE KAVA   Erinevad kaldkatuste kujud ja konstruktsioonid ning nende eripärad Sarikate ja penniga katus Toolvärgiga katus Pärlinitega katus   Klassikalised puusepa liited (tapid) milliste jõududega katused mõjutavad allpool paiknevaid konstruktsioone   Praktilised näited   Ristkiht-naelpuit MHM […]