Search Courses

Veebiseminar – Soojussõlmede kaasaegsed lahendused. Nõuded EJKÜ 2019 aasta juhendmaterjali järgi

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus:  Tutvustame uuemaid trende, võimalusi ja normatiive mida tegelikkuses rakendada, s.h soojussõlme komplektset dimensioneerimist. Ka leiavad kajastust enimlevinud vead ja arusaamatused ehitusprotsessis. Koolitus sisaldab soojussõlme dimensioneerimise ja seadmete valiku arvutusprogrammi (eesti-, inglise-, ja venekeelsena) tutvustust. Programmi annab kasutamiseks Eesti Termotehnika AS eeldusel et selle kasutajail on ka tegelik kompetents ja vajadus sellise projekteerimistööriista järele. Võimalus on saada see tasuta. Programmi, kasutavad põhimõtteliselt (kõll omale kohendatud viisil) kolm Eesti peamist soojussõlmede valmistajat ja paljud projekteerijaid   […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Kaugküttetorustike kavandamine. Projekteerimise ja paigaldamise kuldsed reeglid

by anna 0 lessons 185.00 

Eesmärk:  Anda teadmisi tänapäevastest kaugküttesüsteemidest, nende projekteerimisest, erinevatest variantidest, süsteemi valikust ja süsteemide arvutustest Lühikirjeldus:  Tutvustatakse kaugküttetorustike kavandamise põhimõtted ja kuidas valida õige lahendus iga projekti puhul. Näidatakse, mida ja kuidas tuleb arvutada, et oleks tagatud kaugküttesüsteemi kindlus. Erineva temperatuuriga võrgud   KOOLITUSE KAVA   Mis on Kaugküttetorustik Mis komponentidest see koosneb Materjalide variandid Eelisoleeritud painutatavad torustikud Kanalis, hoonetes, maapealsete torude erisused Mis on seotud süsteem   Standardid (millest lähtuda?)   Eelisoleeritud süsteemi põhimõtted Seotud […]

Veebiseminar – Puit kui looduslik ehitusmaterjal. Praktilised lahendused puitkonstruktsioonide ehitamisel

by anna 0 lessons 185.00 

KOOLITUSE KAVA   Puit kui looduslik ehitusmaterjal Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine   Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid   Puitkarkasshoonete konstrueerimine Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid   Liimpuitkonstruktsioonide konstrueerimine Raamide erinevad staatilised arvutusskeemid Kasutatavad terasest taridetailid   Teadmiste testimine

Veebiseminar – Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Maanteeameti juhend MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele, MKM määrus nr 43   Ülevaade peamistest vajakajäämistest Ajutise liikluskorralduse joonistel Ajutise liikluskorralduse projektides   Ajutine liikluskorraldus töös olevatel riigiteede ehitusobjektidel Analüüs Tagasiside   Teadmiste testimine

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

by anna 0 lessons 180.00 

KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine

Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja skeemid

by anna 0 lessons 185.00 

Korduv koolitus!   Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivse koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“( mis jõustub 19.10.2020)  ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta“ kohustuslik rakendamine. Ülevaade  tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii  sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku  kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi […]

Veebiseminar – Raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindid. Renoveerimisvajadus, lahendused ja toimivus. Ehitustehnilised probleemid ja võimalused

by anna 0 lessons 205.00 

Eesmärk:  Tõsta olemasolevate vanemate raudbetoon-suurpaneelelamute renoveerimisprojektide koostajate ja hoonete auditite teostajate erialast pädevust ning anda neile uut, teadmistepõhist infot Lühikirjeldus:  Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute (eelkõige Mustamäe tüüpseeria 464 aga ka Õismäe, Lasnamäe, Tartu Annelinn, Pärnu Mai piirkonda, Kirde-Eesti linnad) peamised ehitustehnilised probleemid kehv sisekliima (ebapiisav õhuvahetus, soojuslik  mugavus), suured soojuskaod nii läbi piirdetarindite kui ka nende liitekohtade (külmasillad), piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimivus ning rõdude/varikatuste/fassaadide lagunemine. Kuigi hoonete sarnasusest ning neile mõjuvatest kliimakoormustest tulenevalt on nimetatud probleemid hoonete puhul sarnased, võib olla vajalik […]

Veebiseminar – Teetööde dokumenteerimine ja järelevalve

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teetööde dokumenteerimist, dokumenteerimisel kasutatavat ehitustarkvara ning järelevalve roll dokumenteerimise juures   KOOLITUSE KAVA   Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri Dokumenteerimine vastavalt lepingutele enne ehitust ehituse ajal ja ka järgselt Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud ning nende dokumenteerimine   Dokumenteerimisel kasutatav ehitustarkvara Tööde vastuvõtmine ja akteerimine Täiendav järelevalve poolne dokumenteerimine Ajutise liikluskorralduse dokumenteerimine Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis   Näited praktikast   Teadmiste testimine

Arhitektuurse projekteerimise kvaliteeti mõjutavad tegurid. Enam levinud vead projektides

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus:  Projekteerimise kvaliteet sõltub kogu projekteerimise protsessi erinevate etappide kvaliteetsest läbiviimisest, projekteerimise hulka võib arvata ka autorijärelevalve. Projekti kvaliteeti mõjutavad otseselt projekteerimisele eelnevad tegevused ning projekti järgi ehitatava hoone arhitektuurset kvaliteeti mõjutavad arhitekti  autorijärelevalvega seotud tegevused. Arhitekt on spetsialist, kes peab orienteeruma projekteerimisel insener-tehniliste osade problemaatikas ning peab oskama eriosade lahendusi ennetada ja hinnata arhitektuuri osa projekti koostamisel. Samuti peab arhitekt tundma ehitusmaterjalide turgu ning oskama vastata ehitusel sageli ette tulevatele küsimustele materjalide vahetamise osas […]

Veebiseminar – Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus – Reeglid ja vead

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle   KOOLITUSE KAVA   Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Riigiteede ajutine liikluskorraldus Teetööde tehnilised kirjeldused Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord   Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused TarkTee keskkond Ajutise liikluskorralduse kitsaskohad ning võimalikud lahendused Ajutise liikluskorralduse võimalikud tulevikusuunad   Näited praktikast – järelevalve poolt avastatud vead   Teadmiste testimine