Search Courses

Tööstus- ja ärihoonete sisevalgustuse projekteerimine. Probleemid ja vead

by anna 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus: Räägime põhilistest nõuetest, tehnilistest lahendustest ja vigadest, mida projektides tehakse. Vastavalt soovile vaatleme lühidalt valgusarvutuste teostust DialuxEvo baasil ja kust leida abi küsimuste tekkimisel   KOOLITUSE KAVA   Sisevalgustuse standard. Nõuded tööstusobjektidel Projekti lähteülesande olulisus Valgustite valiku põhimõtted,  nende toimivusnäitajad Sisevalgustuse standardi 2022.a. nõuded   Valgustuse projekteerimine Millele pöörata […]

Veebiseminar – Ehitusjäätmete ja betooni taaskasutus. Tänapäeva ja tuleviku võimalused

by anna 0 lessons 210.00 

KOOLITUSE KAVA   Keskkonnamõju betooni tootmisel Keskkonnamõju ja betooni tarbimisega seotud tagajärjed maailmas   Ehitus- ja lammutusjäätmed. Olukord Eestis ja maailmas Ehitusmaavarade olukord maailmas ja Eestis (varud vs. Kaevandamine) Ehitus- ja lammutusjäätmete olukord Eestis koguteke taaskasutus ringlussevõtt Jäätmete sorimine ehitussektoris   Ehitus- ja lammutusjääkide väärindav taaskasutus. Tuleviku võimalused Hoone tavapärane […]

Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by anna 0 lessons 200.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka […]

Kaasaegsed rõhuvahesüsteemid/ülerõhk. Uus standard EVS EN 12101-13:2022 ja arvutused

by anna 0 lessons 210.00 

KOOLITUSE KAVA   Suitsutõrje süsteemide üldpõhimõtted Suitsutõrje reguleerimisala Uued standardid Suitsutõrje eesmärgid Suitsutõrje meetodid ehitises   Rõhuvahesüsteemide põhimõtted Reguleerimisala Rõhuvahesüsteemide põhimõtted, teoreetilised alused Rõhuvahesüsteemide projekteerimise kriteeriumid ja nõuded Rõhuvahesüsteemide komplektid (KITs) Praktilised näited Rõhuvahesüsteemide kasutuselevõtt (testimine ja mõõtmine) vastavalt EVS EN 12101-13:2022   Rõhuvahesüsteemide projekteerimine Uue standardi EVS EN 12101-13:2022 […]

Veebiseminar – Uus trend – tööstusreovete puhastus. Keskkonnasõbralikud lahendused

by anna 0 lessons 230.00 

KOOLITUSE KAVA   Reovete käitlus ja kvaliteedinõuded Eestis Reovete üldolukord Euroopas ja Balti riikides Reovete käitlust reguleeriv seadusandlus Reovete kvaliteedi näitajad   Tööstusreovete puhastamine Separatiivsed ja destruktiivsed puhastusprotsessid Tööstusreovete puhastamise põhivariandid Reovete puhastamise põhiprotsessid Tööstusreovete koostis Tööstusreovete toksilisus ja selle määramine Tööstusreovete puhastamise tehnoloogilised skeemid Tööstusreovete lokaalne eeltöötlus   Reovee […]

Hoone kaasaegsed kaugjahutussõlmed ja kaugküte soojussõlmed

by anna 0 lessons 210.00 

KOOLITUSE KAVA   Soojus- ja jahutuskoormused Seadused, määrused, terminid Terminitest lühidalt Hoone soojuskoormuse arvutamise meetodid Hoonete küte, sooja tarbevesi ja ventilatsiooni küte. Võimsused Hoone jahutuskoormuse arvutamise meetodid Hoone ruumide ja ventilatsiooni jahutus. Võimsused   Hoone kaugjahutus ja jahutussõlmed  Juhendmaterjalid, seadused, määrused, terminid Terminid, sõnavara Kaugjahutuse põhimõtted ja eelised Ruumi nõuded […]

Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 22.05.2023 

Veebiseminar – Päikeseletrijaama kavandamise ja ehitamise A ja O

by anna 0 lessons 220.00 

KOOLITUSE KAVA   Päikesepaneelid: Päikesepaneelide erinevad tüübid   Asukoha valik: Päikeseelektrijaama erinevad võimalikud paigaldussuunad ja kaldenurgad Elektrienergia toodangu simulatsiooni võrdlused erinevate asukohtade, suundade ja kaldenurkade vahel Tööd häirivad varjud Elektrivõrgu liitumispunkti võimalused Tootja liitumine elektrivõrguga Päikeseelektrijaama rajamist piiravad tegurid   Päikesepaneelide alusraamistikud: Erinevad alusraamistikud sõltuvalt paigalduskohast   Teadmiste testimine

Kiviseintega korrusmaja. Projekteerimine. Arvutamine. Taastamine

by anna 0 lessons 230.00 

KOOLITUSE KAVA   Müürikivi. Survetugevus Survetugevuse määramine Deklareerimine Rakendamine arvutuses ___ Mördid. Valiku põhimõtted Tsementmördi, lubi-tsementmördi ja lubimörtide võrdlus Trendid mörtide valikul, keskkonna jalajälg Survetugevus Müüritise kestus ___ Kiviseinad. Arvutused Juhiseid ja soovitusi kiviseintega korrusmaja projekteerimiseks Erinevad kandeskeemi valikud Seina arvutamisest, kuidas arvestada tuulekoormusega Hoone stabiilsus ___ Müüritised. Seisukorra hindamine […]

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS). Projekteerimine ja paigaldus

by anna 0 lessons 210.00 

KOOLITUSE KAVA   Mõisted Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused ATSi ülesanded Avastamispiirkond Toimimine kaablirikke korral Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid Andurite arv ja asukoht Tulekahjuteatenupp Tulekahjualarm Keskseadme asukoht ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid ATSi projekteerimisdokumentatsioon   Tulekahjuteadete edastamine   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused […]