Search Courses

Ehitise auditi meetodid

by anna 0 lessons 170.00 

Lühikirjeldus:  Millest lähtuda ehitise auditi planeerimisel. Milliseid meetodeid kasutada auditi läbiviimisel. Kuidas korrektselt vormistada aruannet. Ehitise auditi ja ehitustehnilise ekspertiisi erinevused   KOOLITUSE KAVA   Ehitise auditi õiguslikud alused EhS, määrus nr 116   Ehitise auditi meetodid Visuaalkontroll Kasutuskontroll Ehitusdokumentide kontroll   Ehitise auditi lähteandmed Ehitise ehituslikud puudused ja nõuetekohasus Millal teha ehitusprojekti ekspertiis?   Ehitise auditis tehtavad uuringud Ehitise auditi aruanne Erinevad kaasused   Hea ehitustava tehniline määratlus Hea ehitustava RYL 2010 kohaselt   […]

Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

by anna 0 lessons 180.00 

Eesmärk:  Saada teadmisi kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisest   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded Paigaldustingimused   Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus Millal on vaja renoveerida? Renoveerimise mahu kindlaksmääramine Renoveerimise viisid Ventilatsioonilahenduse valiku põhimõtted   Renoveerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon Ruumipõhine rekuperatiivse soojustagastiga ventilatsioon Korteripõhine soojustagastiga sissepuhke/väljatõmbeventilatsioon Tsentraalne soojustagstusega sissepuhke/väljajatõmbe ventilatsiooniagregaat Väljatõmbeõhu soojuspumbal baseeruv ventilatsiooni Ruumipõhine regeneratiivse soojustagastiga ventilatsioonisüsteem Praktilised soovitused Korterelamute renoveerimise toetus perioodil 2014-2020 Korterelamute renoveerimistoetused perioodil 2020-…   Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja […]

Veebiseminar – Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

by anna 0 lessons 180.00 

KOOLITUSE KAVA   Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid Eelised/puudused/võimalused Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest   Projekteerimise põhimõtted Põhikaalutlused konstruktsioonilahenduste valikul: Moduleerimine Standardiseerimine Tolerantsid   Konstruktsiivsed põhisüsteemid hoonetel Konstruktsioonide stabiilsus Jäigastamata (sidemeteta) ehitussüsteemid Jäigastatud (sidemetega) ehitussüsteemid Vahelaediafragmad Näited   Raamid ja karkassisüsteemid Liigid/tüübid Elemendid Nende planeering ja moduleerimine   Teadmiste testimine     * Koolitus annab TP (saadetud hinnangule EELi kutsekomisjonile)

Veebiseminar – Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited

by anna 0 lessons 180.00 

KOOLITUSE KAVA   Pingebetooni olemus Pingebetoonkonstruktsioonide töötamise iseärasused   Eelpingestamise põhimõtted ja tehnoloogiad Näited   Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid Näited   Betoon ja armatuurteras (põhikarakteristikud) Arvutusalused: eelpingestusjõud   Eelpingekaod Eelpingekadude liigitus Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod Näited   Teadmiste testimine     * Koolitus annab TP (saadetud hinnangule EELi kutsekomisjonile)

Hoonete energiatõhususe nõuded. Tark projekteerimine ja arvutamine

by anna 0 lessons 215.00 

KOOLITUSE KAVA   I OSA Hoonete energiatõhususe nõuded ja arvutusmetoodika: Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator Õhupidavuse ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses   Kasutusloa energiamärgis ja energiakasutuse mõõtmise nõuded Eesti nõuded võrreldes naaberriikidega   II OSA Energiatõhususarv (ETA) Kuidas saadakse ja arvutamise põhimõtted Millest sõltub Tehnosüsteemid ja nende mõju ETA-le Arhitektuurse lahenduse mõju ETA-e Taastuvenergia ja selle mõju ETA-le […]

Veebiseminar – Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse   KOOLITUSE KAVA   Töövõtja ehituslepingus Enamlevinud lepingutüübid Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid   Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned Töö korraldamine objektil Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus   Töö graafikutega Üldgraafik Ajagraafiku koostamine ja muutmine Ressurside, hangete, projekteerimise, rahavoogude, maksete sidumine ajagraafikuga   Objektinõupidamiste korraldamine   Ehitamise dokumenteerimine Ehitusdokumentide vormistamine […]

Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

by anna 0 lessons 170.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoone kanalisatsioonile Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon” Normdokumendid Standardid EVS-EN 1541; EVS-846; D1 Terminid   Nõuded materjalidele Kanalisatsioonisüsteemi materjalidest tingitud kasutusvaldkonnad Valiku kriteeriumid   Hoone kanalisatsioonisüsteemide paigutamise tehnoloogia Paigutamise põhimõtted Hoonekanalisatsiooni ventileerimine Torustiku […]

Veebiseminar – Omanikujärelevalve objektil. Seadus. Praktika. Vead

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus selgitame teooriat ning arutame kogemust projektijuhtimise ning omanikujärelevalve teenuste osutamise aladel. Koolituse käigus esitame seadustikust tulevate dokumentide näidised.   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve ning projektijuhi rollide selgitamine Omanikujärelevalve teenuste ulatus vastavalt ehitusseadistikule Järelevalveprotseduuride programmi koostamise juhend Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise järelevalve   Ehitusdokumentatsiooni praktiline näide Projektijuhi teenuste kirjeldamine Tellija esindaja rollis Omanikujärelevalve ning projektijuhi teenuste osutajate tüüpilised vead   Teadmiste testimine     […]

Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

by anna 0 lessons 170.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul   KOOLITUSE KAVA   Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel Arhitektuurne optimeerimine   Praktilised näpunäited kandvate konstruktsioonide tüübide valikul piirdetarindite valikul korterelamu tehnosüsteemide valikul   Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 04.12.2020 

Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvaba kated

by anna 0 lessons 175.00 

Lühikirjeldus:  Koolitusel käsitletakse seda, mis seisukorrauuringuid teedele teha ning kuidas tulemusi analüüsida, et leida optimaalseimat remondimetoodikat. Teema on eriti aktuaalne seoses kruusateede tolmuvaba katte alla viimise programmiga, kuid vaatluse all on ka (amortiseerunud) kattega teed. Lisaks käsitletakse erinevaid tolmuvaba katte viise ja nende kasutuvsõimalusi ning kohalike materjalide kasutusvõimalusi   KOOLITUSE KAVA   Tee remondilahenduse koostamine lähtudes tee tegelikust seisukorrast Olemasoleva tee seisukorrauuringud võimaldamaks optimaalseid remondilahendusi ja olemasolevate materjalide maksimaalset taaskasutust Amortiseerunud kattega tee seisukorra parandamine […]