Search Courses

Ehitusprojekti ekspertiis ja omanikujärelevalve. Praktilised näited

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Projekteerimise ja ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine. Peamised aspektid ehitustööde kontrollimisel   KOOLITUSE KAVA   Ehitusprojektid ja ehitusprojektide ekspertiiside teostamine. Ehitusprojektides esinevad puudused Seadusandlus Kutsesüsteemi rakendumine Projekteerimine ehk projekteerimises esinevad vead Lähteandmed ja uuringute teostamine Tellija rolli tähtsus projekti realiseerimisel   Ehitusprojekti ekspertiiside teostamine […]

Katusepäev. Katuste A ja O: klassikalised ja kaasaegsed lahendused. Levinumad vead

by anna 0 lessons 210.00 

Lühikirjeldus: Koolitusel tutvustatakse katuste, pööratud katuste, haljaskatuste, PVC katuste, viilkatuste, terrasside, sildade, käidavate tasapindade, parkimismajade kattest, tehnoloogiatest, projekteerimisest ja ehitusest omanikujärelevalve ja tootjate vaatenurgast. Osalejad saavad teada, mis juhtudel ja kuidas kasutada Polyurea katteid, PMMA vedelplast katteid uusehitustel ja vanade käidavate sildade, terrasside, katuste, parkimismajade  rekonstrueerimisel. Loeng praktilise suunaga ja […]

Välisseinte ja katuste soojusläbivus ning selle arvutus koos näidetega

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: koolituse läbinu saab aimu milliste standardite alusel arvutatakse välisõhuga kontaktis olevate piirete soojusläbivusi ja millised lähteandmeid selleks kasutama peaks. Koolituse läbinu teeb vahet homogeensel ja mittehomogeensel välispiirdel ja nende soojuläbivuse arvutamise vahel. Koolituse peamiseks eesmärgiks on osata kontrollida piirete soojusläbivuse arvutuse õigsuse põhimõtteid ja saada aimu […]

Hoonete energiatõhususe nõuded. Tark projekteerimine ja arvutamine

by anna 0 lessons 215.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA Hoonete energiatõhususe nõuded ja arvutusmetoodika: Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator Õhupidavuse ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses   Kasutusloa energiamärgis ja energiakasutuse mõõtmise nõuded Eesti nõuded […]

Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: koolituse kava on koostatud 2018.a. vastuvõetud ja jõustunud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel   KOOLITUSE KAVA   Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele Oluliste tuleohutusnõuete tagamine Kandevõime tagamine Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele   Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine Tuletõkkesektsioonide moodustamine Nõuded evakuatsioonile Evakuatsioonipääsud Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed […]

Lame-, pööratud ja haljastusega katused. Probleemid ja puudused omanikujärelevalve vaatenurgast

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse lame-, pööratud ja villkatuste probleemid ja puudused, nende tekkimise põhjused ja ärahoidmise viisid. Lektor omanikujärelevalve spetsialistina ja ehitusprojektide eksperdina jagab tema kogemuse ja annab soovitusi, kuidas vältida vigu   KOOLITUSE KAVA   Lamekatused. Lamekatuste projekt ja projekti puudused   Nõuded ehitamisel   Nõuded […]

Märgade ruumide ehitus ja remont. Kvaliteedinõuded omanikujärelevalve vaatenurgas

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse märgruumidele esitatavad nõuded, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012, RT 84-11166 ning nende rakendamise praktika. Lektor, teostades igapäevaselt omanikujärelevalvet, jagab tema kogemuse ja teadmisi märgade ruumide kvaliteedi tagamise meetmetest   KOOLITUSE KAVA   Kvaliteetsed sertifitseeritud hüdroisolatsioonisüsteemid Kvaliteetne plaatkate kuivades ja märgades ruumides Nõuded. RIL 107-2012, […]

Arhiivitud: Piirdetarindite niiskusreziimi insenerarvutus programmide abil

by anna 0 lessons 175.00 

KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

Arhiivitud: Veebiseminar – Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 145.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.06.2021 

Veebiseminar – Tee seisundinõuded ja korrashoid 2021.a. Riigiteede talihoolde järelevalve

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast   KOOLITUSE KAVA   Tee seisundinõuded Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel   Ülevaatuste korraldamine Tee nõuetele vastavuse hindamine kattega teedel […]