Search Courses

Elektripaigaldise käit. Uuenenud standardist EVS-EN 50110-1:2023 põhjalikult

by Anna Oleks 0 lessons 240.00 

Lühikirjeldus:  Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023. Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga. https://www.evs.ee/et/evs-en-50110-1-2023 EN 50110-1-2023 […]

Ehitusprojekt. Tuleohutuse osa

by Anna Oleks 0 lessons 230.00 

KOOLITUSE KAVA   Normviited. Üldised nõuded projektile Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve Ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted Hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted Ehitise jagunemine tuletõkke sektsioonideks, tulepüsivuse ja tuletundlikkuse näitajad   Asendiplaan ja situatsiooniskeem – tuleohutust mõjuvate objektide äranäitamisega Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele Tulemüüride ja tuletõkkesektsioonide asukohad   Evakuatsiioonilahendus Pääsud keldrisse, pööningule, katusele […]

Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale

by Anna Oleks 0 lessons 220.00 

Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 28.06.2024

Kiirgusohutusalane esmane koolitus

by Anna Oleks 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.06.2024

Veeteenuse hinnaregulatsioon. Uus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS)

by Anna Oleks 0 lessons 215.00 

Lühikirjeldus: Koolitus annab ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest vee sektoris ning uue seaduse rakendamisest   KOOLITUSE KAVA   Hinnaregulatsiooni alused. Euroopa Liidu regulatsioon, Eesti regulatsioon Konkurentsiseaduse alused   Peamised muudatused uues seaduses Hinna arvutamise alused Hinnaregulatsiooni spetsiifika vee sektoris Investeeringud vee sektoris   Peamised vead hindade arvutamisel Kohaliku omavalitsuse roll vee sektori […]

Elektriturg, hinnad ja võrgutasud 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

by Rita Oleks 0 lessons 215.00 

  Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna elektrienergia võrgutasud (elektrituruseaduse § 71 lõikes 1 punktides 1-6 nimetatud võrgutasud) kooskõlastama Konkurentsiametiga enne nende kehtestamist ning lähtuma võrgutasude kujundamisel elektrituruseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest Koolitus annab ülevaate elektrituru toimimisest ja hinnaregulatsiooni rakendamisest elektri sektoris   KOOLITUSE KAVA   Hinnaregulatsiooni alused Euroopa Liidu regulatsioon […]

Kaugkütte turg ja hinnad 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

by Rita Oleks 0 lessons 215.00 

  Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna kõik soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijale või võrguettevõtjale või toodavad soojuse elektri ja soojuse koostootmise protsessis. Koolitusel annab lektor ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest ja hindade kooskõlastamisest kaugküttes ja õpetab arvutada hindu vastavalt 2024 aastal kehtivatele nõuetele   KOOLITUSE KAVA   Hinnaregulatsiooni alused Euroopa Liidu […]

Välis- ja tänavavalgustus. Vigadest põhjalikult

by Anna Oleks 0 lessons 190.00 

Lühikirjeldus:  Järjest rohkem muutuvad inimesed valgusreostuse kohta teadlikuks. Vastavalt Korrakaitseseadusele on neil õigus sellised objektid kohtusse kaevata. Vältimaks sellist olukorda, on oluline teada, kuidas alustada välis- ja tänavavalgustuse planeerimist, kuidas kontrollida projekte, mida vältida ja mida kindlasti tuleb nõuda   KOOLITUSE KAVA   Nõuded tänavavalgustusele ja ülekäiguradadele Enam levinud vead […]

Hoone suitsutõrje. Kaasaegsed rõhuvahetussüsteemid

by Anna Oleks 0 lessons Free

KOOLITUSE KAVA   Üldine  Koolituse kava, sisukord Seadused määrused, erialane kirjandus, Terminoloogia, sõnavara (4..5 põhiterminid definitsioon, selgitus) Aktuaalsed probleemid Projekteerija ja ehitaja vastutus suitsutõrje susteemide projekteerimisel ja ehitamisel, vastutavad isikud Projekteerijate vastutus maatriks suitsutõrjesüsteemide projekteerimisel   Sutsutõrje süsteemide sissejuhatus Suitsutõrje Eesmärgid Päästemeeskonna kustutustoimingute toetamine Vara kaitsmine Ohutu evakuatsiooni tagamine Tulekahju […]