Search Courses

Ehitustehnilised kohtuekspertiisid

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus:  Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme   KOOLITUSE KAVA   Ehitustehniline ekspertiis või ehitise erandkorraline audit Kohtuekspertiisi määramine Kohtuekspertiisi ettevalmistamine Kohtuekspertiisi teostamine   Eksperdi pädevus küsimustele vastamisel Ekspertarvamuse koosseis Eksperdi vastutus   Asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisused Puuduste likvideerimise maksumusekspertiis Ehituslik puudus või ehitusviga Varjatud puudus   Hea […]

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

by anna 0 lessons 170.00 

KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine

UUED NÕUDED suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele (EVS 919:2020)

by anna 0 lessons 170.00 

KOOLITUSE KAVA   UUED normiviited        Suitsueemalduse eesmärk          Suitsutõrje (suitsueemalduse) lahendusviisid     Suitsutõrje käivitustasemed Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine   UUED suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded Suitsueemalduse eelprojekti sisu Suitsueemalduse põhiprojekti sisu   UUED üldnõuded Hoone jagamine suitsutsoonideks Loomuliku suitsueemalduse projekteerimine Mehaanilise suitsueemalduse projekteerimine Suitsueemalduse kompensatsiooniõhuavad Suitsueemaldus trepikodadest ja liftišahtidest Kohtsuitsueemaldus Suitsueemaldus liiklustunnelitest   Ülerõhku tekitavate süsteemide projekteerimine            Juhtimiskeskused. toiteallikad Suitsueemaldusseadmete paigaldamine              Suitsueemaldussüsteemi kasutuselevõtt Üleandmisdokumentatsioon      Suitsueemaldussüsteemi hooldus, korrashoid ja ülevaatus (kontroll)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka […]

Torustike kaasaegsed paigaldamise ja renoveerimise tehnoloogiad

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA – KAEVEVABA TEHNOLOOGIA   Kaevevaba tehnoloogiad. Valiku kriteeriumid Kaevevaba (NoDig) tehnoloogia rakendused. Valiku kriteeriumid AS Terrat kogemus osaluses FiSTT (Soome kaevevaba assotsiatsioon) liikmena ja koostöös rahvuvahelises ISTT organisatsioonis   Uue torustiku paigaldamine kaevevaba tehnoloogial Praktiline kogemus Eestist ja mujalt Suundpuurimise (HDD) tehnoloogia rakendustest   Torustike renoveerimine kaevevaba tehnoloogial Erinevate tehnoloogiate rakendamine Vanade torustike seisukorra hindamine. Lahendused torustike renoveerimiseks Olemasolevate raudbetoon – vaatluskaevude kaevevaba renoveerimise võimalused Arengud selle […]

Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

by anna 0 lessons 170.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul   KOOLITUSE KAVA   Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel Arhitektuurne optimeerimine   Praktilised näpunäited kandvate konstruktsioonide tüübide valikul piirdetarindite valikul korterelamu tehnosüsteemide valikul   Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 

Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

by anna 0 lessons 185.00 

KOOLITUSE KAVA   Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus Registri haldamine, kasutajate rollid   Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus   Projekteerimistingimuste menetluse erisused   Teadmiste testimine

Ebaseaduslike ehitise seadustamine. Loa menetlus

by anna 0 lessons 185.00 

KOOLITUSE KAVA   Ehitis ja menetlusvorm Ehitise mõiste Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus Menetlusvormi valik seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused või ettekirjutus Auditi muutunud nõuded   Ehitus- ja kasutusteatised. Loa menetlus Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Ehitusprojekti muudatus, loa kehtetuks tunnistamine   Kasutusteatise ja kasutusloa menetlus Kasutusloa ja kasutusteatise menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Kasutusloa kehtetuks tunnistamine   Riiklik järelevalve ja vastutus Korrakaitseseaduse põhimõtted Asendustäitmise ja sunniraha seadus Ametniku ettekirjutus ja […]

Väliskanalisatsioon. Kanalisatsioonivõrgu projekteerimine. Võrgu elemendid – kaevud: planeerimise ja valiku kriteeriumid, tähelepanekuid praktikast

by anna 0 lessons 185.00 

Lühikirjeldus:  Meenutame terminoloogiat; millised on levinumad materjalid kaevu valmistamiseks; tutvustan tähtsamaid väliskanalisatsiooni kaevule kehtestatud nõudeid; vaatame üle normdokumendid, milliseid nõuteid nad kaevule esitavad; tutvume kaevutootjate poolt pakutavate tehniliste lahendustega; uuendame kaevu kirjeldamise teadmist, et paremini mõista millist informatsiooni vajab tootja kaevu valmistamiseks; tutvume kaevu stabiilsuskontrolli programmiga; analüüsime projekteerija poolt välja pakutud lahendusi ja lahenduse teostamise võimalikkust; päeva lõpus toimub teadmiste ja oskuste kontroll; analüüsime ja kommenteerime kontrolltesti küsimusi ja neile valitud vastuseid   KOOLITUSE KAVA […]

Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

by anna 0 lessons 180.00 

Eesmärk:  Saada teadmisi kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisest   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded Paigaldustingimused   Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus Millal on vaja renoveerida? Renoveerimise mahu kindlaksmääramine Renoveerimise viisid Ventilatsioonilahenduse valiku põhimõtted   Renoveerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon Ruumipõhine rekuperatiivse soojustagastiga ventilatsioon Korteripõhine soojustagastiga sissepuhke/väljatõmbeventilatsioon Tsentraalne soojustagstusega sissepuhke/väljajatõmbe ventilatsiooniagregaat Väljatõmbeõhu soojuspumbal baseeruv ventilatsiooni Ruumipõhine regeneratiivse soojustagastiga ventilatsioonisüsteem Praktilised soovitused Korterelamute renoveerimise toetus perioodil 2014-2020 Korterelamute renoveerimistoetused perioodil 2020-…   Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja […]

Kiudbetoon betoontarindites. Kiudbetooni käitumine. Arvutusmetoodika. Praktilised näited

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus: Koolitus annab teadmise kiudbetoonide kasutamisest betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel, hõlmates ülevaadet kehtivatest standarditest ja juhenditest, arvutusmeetoditest ning ehitamise tehnoloogilistest iseärasustest   KOOLITUSE KAVA   Kiudbetooni olemus, ajalooline areng Betoontarindite ehitamise efektiivsus Betoontarindite co2 jalajälg   Kiudude tüübid Kehtivad standardid, ce-märgistus Kiudude omadused ja kasutusvaldkonnad   Kiudbetoon Kehtivad standardid Materjali omadused, katsemetoodika Kiudbetoonide tootmine Vastuolud tänapäeva praktikas   Kiudbetoontarindite arvutamine Arvutusmetoodika kandvatele ja mittekandvatele tarinditele Kande- ja kasutuspiirseisund, osavarutegurid Arvutusnäited   Kiudbetooni kasutusalad Pinnasele või vaialusele toetuvad […]