Seminarid

 • Ventilatsioonisüsteemide tõhusus. Insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ventilatsioon ja selle energiatõhusus Ventilatsioon ja sisekliima Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon Õhujaotus ruumis ja selle efektiivsus   Ventilatsiooni targad arvutused Millest sõltub ventilatsiooni soojusvõimsus ja -energiakasutus. Soojustagastus Millest sõltub ventilatsiooni elektrivõimsus ja -energiakasutus. SFP   Insener-tehnilised lahendused Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid Nõudluspõhine ventilatsioon (nn VAV) Ventilatsioonisüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead   Ventilatsiooni mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem   Soovitused   Teadmiste testimine

 • Õhupidavus ja külmasillad madalenergiahoonetes. Praktilised lahendused

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Normid ja standardid Külmasildade jaoks Liitekohtade jaoks   Külmasilla ja piirdetarindite liitekoha joonsoojusläbivuse selgitused Tähendused   Kuidas arvutatakse piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivusi Selgitused läbi hoone energiatõhususe arvutusmetoodika määruse Mõju hoone kütte netoenergiakulule Lahendused nende mõju vähendamiseks   Näited külmasilla joonsoojusläbivuste kohta Hoone õhuleke, kus ja kuidas määrata Kuidas saavutada õhupidavam hoone. Näited Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid   Teadmiste testimine

 • Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus energiatõhusate piirdetarindite projekteerimisel

  0 Lessons 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite tüübid ja toimivus Niiskus materjalides ja niiskuslevi viisid Piirdetarinditele mõjuvad ehitusfüüsikalised koormused   Piirdetarinditele esitatavad nõuded ja kihtide valik Optimaalne soojustus Õhulekked Külmasillad   Näiteid turvalisematest vs riskantsematest tarinditest Õhulekete ja külmasildade minimeerimine liitekohtades Külmasilla joonsoojusläbivuse ning temperatuuriindeksi arvutusnäide   Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus ehitusprojektis Tarindi toimuvuse tõendamine EVS-EN ISO 13788 nn kastepunkti meetodil koos arvutusnäitega   Enamlevinud vajakajäämised projekteerimisel ja ehitamisel   Teadmiste testimine

 • Energiatõhususe regulatsioon ja arvutusmetoodika

  0 Lessons 190.00 

  Lühikirjeldus:  Aastast 2021 kõik uued ehitatavad hooned peavad vastama majandus- ja taristuministri 03.06.2015.a määruse nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ §-s 7 nõuetele ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoonete energiatõhususe direktiivis sätestatule. Koolitusel antakse ülevaate seaduse nõuetest ja soovitustest ehitiste energiatõhususe tagamisel. Loengu käigus selgitatakse, millistest standarditest peaksid projekteerijad lähtuma energiatõhususe parameetrite arvutamisel ja millistest regulatsioonidest ehitajad energiatõhususe osas juhinduvad. Toome näiteid energiatõhususe arvutuste ja energiatarbimist mõjutavate tegurite kohta. Arutleme liiginullenergiahoone erandeid. Selgitatakse ka hoone energiatõhususe […]

 • Hoonete energiatõhususe nõuded. Tark projekteerimine ja arvutamine

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   I OSA Hoonete energiatõhususe nõuded ja arvutusmetoodika: Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator Õhupidavuse ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses   Kasutusloa energiamärgis ja energiakasutuse mõõtmise nõuded Eesti nõuded võrreldes naaberriikidega   II OSA Energiatõhususarv (ETA) Kuidas saadakse ja arvutamise põhimõtted Millest sõltub Tehnosüsteemid ja nende mõju ETA-le Arhitektuurse lahenduse mõju ETA-e Taastuvenergia ja selle mõju ETA-le […]