Search Courses

Veebiseminar – Tööinspektsioon – ehitusettevõtjale. Töölepingu seaduse erisused 2023.a ehitussektoris

by anna 0 lessons 100.00  75.00 

Lühikirjeldus: 2023. aastal jõustus töölepingu seaduse muudatus, mis puudutab just ehitussektori. Alates sellest aastast ehitusettevõte töötaja saab õiguse nõuda töötasu mitte ainult tööandja poolt, vaid ka tööde tellija/töövõtja poolt. Kuidas see paragrahv rakendatakse, kuidas lahendada konflikte ehitajaga seaduslikul tasandil, kuidas õigesti rentida ehitustööjõudu – selle ja palju muu kohta saate […]

Uus standard 2022. Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja võimalused energiasäästuks

by anna 0 lessons 220.00 

Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus, kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Käsitleme A.I. (Artificial Intelligence) ja nn BIG Data töötluse võimalustest tehnosüsteemide töö optimeerimisel ning põhimõtteliselt ka virtuaalse elektrijaama lahendust. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“(19.10.2020) ja […]

Veebiseminar – Kaevetööd ehituses. Kaevude ja kraavide rajamise tehnoloogiad

by anna 0 lessons 460.00 

KOOLITUSE KAVA (15.02.2023)   Pinnasetööd Kaevud Kraavid Nõlvad Süvendid Sulundseinad Toestatud Toestamata Geotekstiilid Rajamise tehnoloogiad     KOOLITUSE KAVA (16.02.2023)   Kaevetööd ehituses. Pinnase tugevdamine Kaevetööde variandid Kihtide eraldamine Pinnase tugevdamine ja tihendamine Pinnase armeerimine   Ankrud ja pinnase ankurdamine Arvutusnäited/arvutusskeemid Tugevused Koormused Veesurve Suluseina arvutamine   Kaevetööde kvaliteet. Geotehniline […]

Veepumpade projekteerimine. Nõuded 2023

by anna 0 lessons 230.00 

KOOLITUSE KAVA   Nõuded veepumpade projekteerimisel Nõuded veepumpadele Standardid, nõuded, normid. Nõuetele vastavuse mõiste EcoDesign direktiiv Energiatõhususe indeksid ja regulatsioonid: MEI, IE-x, EEI   Pumba valiku kriteeriumid Pumbasüsteem kui tervik. Pumpade omadused Tööparemeetrid ja töögraafikud Korrosioon ja korrosioonikaitse Kavitatsioon ja kavitatsiooni riskid Kasuteguri optimeerimine Säästlikud lahendused   Materjalide valik Torustikud […]

Veebiseminar – Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

by anna 0 lessons 230.00 

KOOLITUSE KAVA   Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid Eelised/puudused/võimalused omavahelises võrdluses Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest   Projekteerimise põhimõtted Elementehituse sobilikkuse kaalutlused: Moduleerimine Standardiseerimine Tolerantsid   Monteeritavate betoonelementide konstruktsioonilised põhisüsteemid Konstruktsioonide stabiilsuse tagamine monteeritavate betoonelementide abil   Raamid ja karkassisüsteemid: Põikraamid Karkass   Monteeritavad betoonelemendid: Postid Talad Õõnespaneelid   Näiteid tüüpsõlmedest   […]

Kaasaegsete küttesüsteemide kavandamine. Uus küttestandard EVS 844:2022 ja vead

by anna 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus: Koolituse käigus saavad osalejad teadmisi uue standardi EVS 844:2022 sätestatu kohta, probleemidest ja vigadest, mis tekivad küttesüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja ülesehitamisel, vesiküttesüsteemi valiku põhimõtetest, küttesüsteemi hüdraulikast (sh hüdraulilised arvutused) ja reguleersõlmede valikust. Peale koolitust osaleja oskab valida õiget küttekeha ja oskab planeerida küttegraafikut. Peamine koolituse suund – tutvustada uute […]

Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 03.03.2023 

Archived: Veebiseminar – Veepuhastuse kaasaegsed meetodid. Joogivee tootmine kommunaalreoveest?

by anna 0 lessons 420.00 

Lühikirjeldus: Koolitusel käsitletakse tarbe-ja reovee puhastamise kaasaegseid tehnoloogilisi protsesse. Antakse lühiülevaade vee omadustest ja kvaliteedi põhinäitajatest ning nendega seotud probleemidest tänapäeval. Lähemalt käsitletakse kõiki põhilisi kaasaegsi vee töötlemise protsesse: õhustamist, oksüdatsiooni, desinfitseerimist, koagulatsiooni, filtrimist, adsorptsiooni, ioonvahetust, membraanprotsesse, katlavee ettevalmistust, radionukliidide kõrvaldamist jt. Kursus lõpeb vee stabiliseerimise ja torustiku korrosiooni küsimustega. […]

Archived: 2022.a. standarditest põhjalikult. Hoone kanalisatsiooni ja väliskanalisatsioonivõrgu kavandamise reeglid. Näidisarvutused – 2-päevane koolitus

by anna 0 lessons 398.00  350.00 

Lühikirjeldus:  Koolituses seletatakse lahti käesolevas standardis esinevaid muudatusi võrreldes varasemate sama standardi versioonidega. Selgitatakse kanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Uudisena on standardis torude tähistamine. Projekteerijad peavad standardit hästi tundma, kuna neil on kohustus oma projektis kõiki standardi kõrvalekaldeid põhjendama ja kirjeldama. Materjalid ja ehitustehnoloogiad uuenevad pidevalt, siis on käesolevas standardis […]

Piksekaitsesüsteemide projekteerimine ja ehitamine vastavalt standardisarjale EVS-EN 62305

by anna 0 lessons 199.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Riskianalüüs   Piksekaitse välissüsteem Välgupüüdurite süsteemid Allaviikude süsteemid Maandurite süsteemid Kaitse korrosiooni vastu Kaitsemeetmed puute- ja sammupingete vastu   Piksekaitse sisesüsteem Välgupotentsiaaliühtlustus Eraldusvahemik   Piksekaitsesüsteemide kontroll ja hooldus Enamlevinud vead piksekaitsesüsteemide projekteerimisel ja ehitusel   Teadmiste testimine