Ehitusprojekt. Tuleohutuse osa

KOOLITUSE KAVA

 

Normviited. Üldised nõuded projektile

Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

Ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted

Hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted

Ehitise jagunemine tuletõkke sektsioonideks, tulepüsivuse ja tuletundlikkuse näitajad

 

Asendiplaan ja situatsiooniskeem

– tuleohutust mõjuvate objektide äranäitamisega

Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele

Tulemüüride ja tuletõkkesektsioonide asukohad

 

Evakuatsiioonilahendus

Pääsud keldrisse, pööningule, katusele

Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus

Ehitisse tuleohutuspaigaldised. Paigaldusviisi lühikirjeldus

 

Projekti lahenduste valik

Ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus

Muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid ja näitajad

 

Kehtivad normid ja standardid

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 15.06.2024

Koolituse läbinu loengu sisu raames:

1. Mõistab ehitise tuleohutusklassi, kasutusviisi ja kasutusotstarbe mõju tuleohutusele ning oskab neid arvesse võtta projekteerimisel
2. Oskab jagada ehitist tuletõkke sektsioonideks ja arvestada tulepüsivuse ning tuletundlikkuse näitajatega
3. Oskab koostada asendiplaani ja situatsiooniskeemi
4. Oskab leida õige evakuatsioonilahenduse
5. Oskab tagada ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutuse
6. Oskab valida ehitisse sobivad tuleohutuspaigaldised
7. Teadvustab olulisi tegureid ja näitajaid, mis mõjutavad tuleohutust ehitusprojektis ning oskab neid arvestada ja lahendada
8. Tunneb kehtivaid norme ja standardeid ning suudab neid rakendada oma projektides

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

08.06.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks