Kutsekvalifikatsiooni andmine. Ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine on peatatud

17.05.2021.a. Riigikohtu arvamus ehitusvaldkonna kutse andmise ja kvalifikatsiooninõuete rakendamise kohta (puudutab ehitusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, sealhulgas vastutavaid arhitekte, insenere ja teisi professionaale)

..(Kaebaja) esitas 1. märtsil 2018 teedeinseneride kutsete andjaks olnud MTÜ-le Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) sooviavalduse erijuhu alusel diplomeeritud teedeinseneri 7. taseme kutse saamiseks (taastõendamiseks).

EEL teedeinseneride kutsekomisjon otsustas jätta temale taseme kutse andmata, sest tema haridus ei vasta “Diplomeeritud teedeinsener, tase 7” kutsestandardi nõuetele.

Kaebaja esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles palus tuvastada EEL otsuse tühisus ja “Diplomeeritud teedeinsener, tase 7” kutsestandardi versiooni nr 8 tühisus või õigusvastasus, või alternatiivselt tühistada otsus nr 1 ja tuvastada sama kutsestandardi õigusvastasus, ning kohustada EEL vaatama tema sooviavalduse uuesti.

Asja arutlemise osalesid Majandus- ja taristuminister, MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit, MTÜ Eesti Asfaldiliit, Õiguskantsler, Justiitsminister, Haridus- ja teadusminister. SA Kutsekoda (Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu) põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses arvamust ei andnud

Riigikohus asja arutlemise käigus tuli järeldusele, et tänaseni kehtinud kutsete kvalifikatsiooninõuded on seadusega vastuolus ning kohustas majandus- ja taristuministri lähiajal kehtestama kvalifikatsiooninõuded.

Riigikohtu kolleegiumi resolutsioonist: Üldkogu rahuldab kaebuse osaliselt: tühistab EEL otsuse nr 1 ja kohustab kutse andmise õigusega organit kaebajale kutse andmise taotluse uuesti läbi vaatama (HKMS § 230 lg 5 p 5) pärast seda, kui minister on kehtestanud ehitusalaste kutsete taotlejatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded.

Välja mõista kaebaja menetluskulud MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liidult ja MTÜ Eesti Asfaldiliidult

Kutse andja saab pärast üldkogu otsuse jõustumist lahendada ka teiste ehitusalast kutset soovivate isikute taotlusi alles pärast seda, kui minister on EhS § 24 lg-s 4 sätestatud volitusnormi alusel kehtestanud vajalikud kvalifikatsiooninõuded.

Praegune otsus ei mõjuta ehitusvaldkonna nende kutsete kehtivust, mis on antud enne üldkogu otsuse jõustumist (HMS § 61 lg 2).

Kohtuotsusega võib tutvuda siin: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-18-1432/103

Kõik, kes on tegevusalade kvalifikatsiooninõuetega huvitanud, võivad esitada nende arvamuse/ettepaneku  eelnõuete infosüsteemi (https://eelnoud.valitsus.ee/main#QBt6LtvB) või MKM e-maili info@mkm.ee kaudu (Ülle Reidi sõnul) 625 6457 Ulle.Reidi@mkm.ee

Comments are closed.