Sademeveevõrkude loomine. Modelleerimise reeglid. Arvutused. Vead.

Eesmärk:

Sademeveevõrkude modelleerimine on oluline lisakompetents neile, kes igapäevaselt tegelevad välisvõrkude projekteerimisega või soovivad asula/linna tasemel rakendada mudelpõhist otsustusprotsessi. Antud veebikoolitus käsitleb sademeveevõrkude modelleerimise mõistet, selle komponente kui ka praktilisi näiteid mudeli loomiseks/rakendamiseks. Esmalt antakse ülevaade sademeveevõrkude modelleerimise olemusest slaidiesitlusena. Seejärel viiakse läbi praktiline demo tasuta tarkvara näitel (SWMM), kuidas üks lihtne sademeveevõrgu mudel koostatakse, mis on selle olulised komponendid (sh äravoolusüsteemi mõiste, sademete üldistus – enamlevinud viisid sademetest tingitud äravoolude arvestamiseks, sh EVS 846:2021 käsitlus, toru parameetrid, valgala mõiste, pumba parameetrid ja pumba seaded). Modelleerimise juures tuleb silmas pidada, et mudelite koostamiseks saadavad andmed võivad pärineda erinvatest allikast (sh projektdokumentatsioon, GISi süsteem, lisamõõdistused), mistõttu on oluline aru saada, millised on need tüüpvead, mida modelleerimise käigus järgida. Väga tihti aitab mudeli koostamine korrastada ka vee-ettevõtte olemasolevat andmestikku (varadega seotud omadusi/parameetreid, seadeid), kuna mudeli loomisega on neid ebamäärasusi lihtne kontrollida (sh torude vastukalded). Praktilise demo käigus vaadatakse ka erinevaid viise integreerida modelleerimine projekteerimise töövoolu (nt Autodesk Civil 3D kui projekteerimise tarkvara ja selles loodud sademeveevõrgumudeli ülekandmine Storm and Sanitary Analysis rakendusse, et teostada arvutuslik kontroll, sh uputuskohtade analüüs ja/või probleemid mahtuvusega/kalletega)

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sademeveevõrkude modelleerimise põhimõtted

Sademeveevõrgu komponendid

Äravoolu mõiste

Valgala mõiste

Sademete üldistused

 

Efektiivse äravoolu määramine

Infiltratsioon ja äravool

Äravoolu hüdrograaf

Vesikonna mõõdikud

 

Maksimaalse vooluhulga hinnang

Baasvool

Lumasulamisvesi

Hüdrauliline löök

 

Praktiline demo

SWMM kui tasuta tarkvara näitel

Esmase äravoolusüsteemi mudeli loomine

Olulised aspektid, millele keskenduda, sh

Tüüpilised vead ning nende leidmine

 

Sademeevõrgumudeli rakendusnäiteid tasuliste tarkvarade näitel

Projekteerimise ja modelleerimisprotsessi ühildamine – andmevahetus, andmevahetusest tingitud vigade vältimine

Modelleerimise erinevad staadiumid

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks