Archived: Uutest standarditest põhjalikult. Kanalisatsiooni ja torustike kavandamine ning arvutamine. Mis ja kuidas muutub. Näidisarvutused – 2-päevane koolitus

Lühikirjeldus: 

Koolituses seletatakse lahti käesolevas standardis esinevaid muudatusi võrreldes varasemate sama standardi versioonidega. Selgitatakse kanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Uudisena on standardis torude tähistamine. Projekteerijad peavad standardit hästi tundma, kuna neil on kohustus oma projektis kõiki standardi kõrvalekaldeid põhjendama ja kirjeldama.
Materjalid ja ehitustehnoloogiad uuenevad pidevalt, siis on käesolevas standardis täiendatud torustike ühendamisviise, kasutusiga, toestamist, isoleerimist, müra vähendamist jne
Samuti käsitletakse torustike arvutamise lähteandmete muutusi võrreldes varasemate andmetega.
Sademevee arvutusäravoolu arvutamine on käesolevas standardis oluliste muudatustega, mille kohta tehakse näidisarvutused
Käsitletakse drenaaži projekteerimise uusi põhimõtteid

 

KOOLITUSE KAVA

 

16.07.2022 – EVS 846:2021 HOONE KANALISATSIOON

 

Mõõtühikud ja tähised

Torustiku ühendused

Kasutusiga

Nõuded õhutuspüstikutele

Isevoolse kanalisatsioonitoru arvutus

Arvutusvihm

Lamekatused

Isevoolse sademeveetorustiku arvutus

Pumpla survetorustiku hüdrauliline arvutus

Survetorustiku hõõrdekaod ja kohtsurvekaod

Toru läbimõõdud materjali järgi

Reoveeneelude ühendamine püstikutega

Juhendmaterjalid drenaaži kavandamiseks

NB! Standardist kõrvalekalded tuleb põhjendada ja kirjeldada projektis

 

 

17.06.2022 – EVS 848:2021 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK

 

Terminid ja määratlus

Tuulutusrajatised

Sademevee äravoolu reguleerimine

Hüdraulilised uuringud

Arvutusvihm

Kanalisatsioonivõrgu tuulutus

Vaakumkanalisatsiooni projekteerimine

Vette paigaldatavad torustikud

Pumpla kavandamine

Ventilatsioon

Tööohutus

Ööpäevane veetarbimine

Sademevee mahu bilanss

Torustike arvutamine

Külmumissügavus

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

380.00  + km

8,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses