Tasemeõppes osalemise toetus

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

 

Kellele tasemeõppe toetust makstakse?

Toetust makstakse, kui olete registreeritud töötuna või töötate ja vastate vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

 • Teil puudub kutse- või kõrgharidus ja teil on
  – põhi- või üldkeskhariduse omandamisest või katkestamisest möödunud vähemalt viis aastat
  või
  – põhiharidus omandatud mittestatsionaarses õppevormis (nn täiskasvanute gümnaasiumis)
  või
  – üldkeskharidus omandatud mittestatsionaarses õppevormis (nn täiskasvanute gümnaasiumis) ja põhihariduse omandamisest möödunud vähemalt kaheksa aastat;
  Nende tingimuste kohaldamisel võetakse arvesse taotleja viimane kõrgeim omandatud/katkestatud haridus;
 • Teie kutse- või kõrghariduse omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;
 • Te ei saa tervise tõttu senise töö tegemist jätkata (vajalik tõendada, näiteks töötervishoiuarsti otsusega).

Juhul, kui te töötate, peate olema vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga, töötama töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Toetust makstakse töötule ja töötajale, kes toetuse taotlemise ajal ei õpi kutseõppeasutuses ega kõrgkoolis või kelle õppima asumisest kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ei ole möödunud rohkem kui 30 kalendripäeva (s.o Eesti hariduse infosüsteemis märgitud õppimise alguskuupäevast).  Toetust makstakse ühe kutse- või kõrghariduse omandamiseks.

Toetust ei maksta, kui taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul on katkestanud õpingud kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada töötukassale avaldus.

 

Millistel õppekavadel õppimist toetatakse?

Toetust maksame vaid juhul, kui asute õppima töötukassa poolt toetatud õppekaval (vt ÕPPEKAVADE NIMEKIRI). Kui te ei saa oma senist tööd jätkata või ei leia sobivat tööd tervise tõttu, toetame teie õppima asumist õppekaval, mis teie terviseseisundist tulenevalt võimaldavad teil pärast õpingute lõpetamist töötada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Õppekavade nimekirjas on õppekavad, mis valmistavad ette töötajaid põhikutsealadele, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute kohaselt (OSKA uuringud, mida teeb Kutsekoda) on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus ja tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine. Õppekavade loetelu täieneb sedamööda, kuidas OSKA uuringud valmivad.

 

Kuidas tasemeõppe toetust saada?

Järgnevalt on kirjeldatud sammud, mida tuleb toetuse saamiseks teha.

 1. Kui te töötate, siis tulge töötukassa karjäärinõustaja juurde. Nõustajad töötavad kõigis maakondades ning nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas (sisselogimine ID-kaardi või mobiili-IDga) või endale sobiva büroo karjäärinõustajaga ühendust võttes. Nõustajate kontaktid leiate siit: karjäärinõustajate kontaktid. Kui te olete töötuna arvele võetud, saate infot oma nõustajalt.
 2. Nõustaja kontrollib, kas valitud erialal on töötukassa toetatavaid õppekavasid ning kui te kuulute toetuse saamise sihtrühma, lepib teiega kokku tasemeõppes osalemise toetamise ning õppima asumiseks tähtaja tegevuskavas. Toetust makstakse, kui asute õppima tasuta õppekohale kutse-, rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppesse hiljemalt 12 kuu jooksul alates sellest, kui tasemeõppes osalemise tegevuskavas kokku leppisite.
 3. Toetuse taotlemiseks esitage töötukassale avaldus. Töötukassa kontrollib avalduse esitamise kuupäeva seisuga, kas te vastate toetuse saamise tingimustele. Avalduse saate esitada enne nõustamist või nõustamise ajal. Avaldus tuleb esitada enne õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul kooli nimekirja kandmise kuupäevast.  Avalduse saate esitada e-töötukassa kaudu, saata e-posti või posti teel omale sobivaima töötukassa büroo üldaadressil või esitada töötukassa büroos kohapeal. Avalduse vormi leiate töötukassa veebilehel.
 4. Töötukassa kontrollib Teie õppima asumist Eesti Hariduse Infosüsteemist ning kui teie õppima asumise andmed on seal kinnitatud ja vastavad toetuse saamise tingimustele, teeb töötukassa otsuse maksmise kohta ning teavitab Teid sellest.
 5. Kui olete registreeritud töötu ja te ei ole arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva tööga hõivatud, siis tasemeõppesse asumisel teie töötuna arvelolek lõpetatakse.

 

Kui suur on toetus ja kuidas seda makstakse?

Toetuse suurus ühes kuus on riigieelarvega kehtestatud töötutoetuse 31-kordne päevamäär. 2022. aastal toetuse suurus on 292 eurot kuus. Toetuselt peetakse kinni tulumaks.

Kui soovite, et toetuselt arvestatakse maha maksuvaba tulu, siis saate esitada maksuvaba tulu arvestamiseks avalduse. Kui olete töötukassale juba esitanud maksuvaba tulu arvestamiseks avalduse muu toetuse või hüvitise asjus, siis uuesti avaldust esitama ei pea. Maksuvabast tulust saate lugeda siit: maksuvaba tulu.  

Tasemeõppes osalemise toetust makstakse alates Eesti Hariduse Infosüsteemis märgitud õppimise alguskuupäevast. Toetust makstakse õppe nominaalkestuse jooksul. Toetust makstakse ühe kutse- või kõrghariduse omandamiseks. Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal toetust ei maksta. Kui te õpingud katkestate või lõpetate, lõpeb ka toetuse maksmine.

Toetust makstakse üks kord kuus eelmise kuu eest.

Tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/tasemeoppes-osalemise-toetus

Comments are closed.