Uutest standarditest põhjalikult. Kanalisatsiooni ja torustike kavandamine ★

Uutest standarditest põhjalikult. Kanalisatsiooni ja torustike kavandamine ★

380.00 

 

Koolitus annab 8,5 TP ja kestab 10,6 akad.t!

Lektor: Mati Märtson, hüdrotehnikainsener, kuni 2022.a. Põllumajandus- ja Toiduameti maakasutuse ja maaparanduse osakonna nõunik

 

Koolituses seletatakse lahti käesolevas standardis esinevaid muudatusi võrreldes varasemate sama standardi versioonidega. Selgitatakse kanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Uudisena on standardis torude tähistamine. Projekteerijad peavad standardit hästi tundma, kuna neil on kohustus oma projektis kõiki standardi kõrvalekaldeid põhjendama ja kirjeldama.
Materjalid ja ehitustehnoloogiad uuenevad pidevalt, siis on käesolevas standardis täiendatud torustike ühendamisviise, kasutusiga, toestamist, isoleerimist, müra vähendamist jne
Samuti käsitletakse torustike arvutamise lähteandmete muutusi võrreldes varasemate andmetega.
Sademevee arvutusäravoolu arvutamine on käesolevas standardis oluliste muudatustega, mille kohta tehakse näidisarvutused
Käsitletakse drenaaži projekteerimise uusi põhimõtteid

 

Koolituse kava

EVS 846:2021 HOONE KANALISATSIOON

 

Mõõtühikud ja tähised

Torustiku ühendused

Kasutusiga

Nõuded õhutuspüstikutele

Isevoolse kanalisatsioonitoru arvutus

Arvutusvihm

Lamekatused

Isevoolse sademeveetorustiku arvutus

Pumpla survetorustiku hüdrauliline arvutus

Survetorustiku hõõrdekaod ja kohtsurvekaod

Toru läbimõõdud materjali järgi

Reoveeneelude ühendamine püstikutega

Juhendmaterjalid drenaaži kavandamiseks

NB! Standardist kõrvalekalded tuleb põhjendada ja kirjeldada projektis

 

EVS 848:2021 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK

 

Terminid ja määratlus

Tuulutusrajatised

Sademevee äravoolu reguleerimine

Hüdraulilised uuringud

Arvutusvihm

Kanalisatsioonivõrgu tuulutus

Vaakumkanalisatsiooni projekteerimine

Vette paigaldatavad torustikud

Pumpla kavandamine

Ventilatsioon

Tööohutus

Ööpäevane veetarbimine

Sademevee mahu bilanss

Torustike arvutamine

Külmumissügavus

 

Teadmiste testimine