Reovee oma- ja väikepuhastid 01.01.2020 jõustunud veeseaduse järgi (s)

Reovee oma- ja väikepuhastid 01.01.2020 jõustunud veeseaduse järgi (s)

230.00 

 

Koolitus kestab 5,3 akad.t. akadeemilist tundi ja annab 5,0 TP

 

Lektor:

Aare Kuusik, hüdrotehnikainsener, Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8, Vetepere OÜ juhataja

 

Kirjeldus

 

Reovee omapuhastid – kuni 50 ie

Seadusandlus ja selle muudatused

Projekteerimise, tehnoloogiliste lahenduste, ehitamise, ekspluatatsiooni ja hoolduse erisused

Reovee reoainesisaldus, vooluhulk ja reostuskoormus üksikmajapidamistes ja kuni 50 ie

Reoveepuhastusmeetodid ja nende efektiivsus

Kinnistukanalisatsioon ja selle ventileerimine

Reovee käitlemise võimalused oma kinnistul

Reovee omapuhasti asukoha valik kinnistul

Reoveetorustikud

Kujad ja kaitsetsoonid

Väikesed reoveepumplad

Voolurahustuskaev

Võre

Septik

Reovee bioloogilised ja biokeemilised kompaktpuhastid

Reovee looduslähedased puhastussüsteemid (imbsüsteemid ja pinnasfiltrid)

Imbsüsteemid ja imbtunnelid

Imbsüsteemide ja biopuhastite ehitamine, häälestamine, hooldamine

Settekäitlus

 

Reovee väikepuhastid – 50 – 1999 ie

Seadusandlus ja selle muudatused

Projekteerimise, tehnoloogiliste lahenduste, ehitamise, ekspluatatsiooni ja hoolduse erisused

Reovee reoainesisaldus, vooluhulk ja reostuskoormus kuni 50 – 1999 ie

Reovee käitlemise võimalused reovee väikepuhastites

Reovee väikepuhasti asukoha valik detailplaneeringus või asulas

Reoveetorustike paigutus

Reoveepumplad

Purgimissõlm

Reovee väikepuhastite ehitamine, häälestamine, hooldamine

Settekäitlus

 

Vead ja puudused oma- ja väikepuhastite rajamisel

 

Teadmiste testimine