Category Koolituste arhiiv

 • Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

  0 Lessons 170.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoone kanalisatsioonile Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon” Normdokumendid Standardid EVS-EN 1541; EVS-846; D1 Terminid   Nõuded materjalidele Kanalisatsioonisüsteemi materjalidest tingitud kasutusvaldkonnad Valiku kriteeriumid   Hoone kanalisatsioonisüsteemide paigutamise tehnoloogia Paigutamise põhimõtted Hoonekanalisatsiooni ventileerimine Torustiku […]

 • Veebiseminar - Ehitise auditi meetodid

  0 Lessons 170.00 

  Lühikirjeldus:  Millest lähtuda ehitise auditi planeerimisel. Milliseid meetodeid kasutada auditi läbiviimisel. Kuidas korrektselt vormistada aruannet. Ehitise auditi ja ehitustehnilise ekspertiisi erinevused   KOOLITUSE KAVA   Ehitise auditi õiguslikud alused EhS, määrus nr 116   Ehitise auditi meetodid Visuaalkontroll Kasutuskontroll Ehitusdokumentide kontroll   Ehitise auditi lähteandmed Ehitise ehituslikud puudused ja nõuetekohasus Millal teha ehitusprojekti ekspertiis?   Ehitise auditis tehtavad uuringud Ehitise auditi aruanne Erinevad kaasused   Hea ehitustava tehniline määratlus Hea ehitustava RYL 2010 kohaselt   […]

 • Välisvõrgud. Kaasaegsed isevoolsed torustikud

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus teemasse Välisvõrkude terminitest Normdokumentidest (EVS-EN 1401, EVS-EN 13476, EVS-EN 1916, EVS-EN 1610, RIL 77-2013)   Välisvõrkudes kasutatavatest materjalidest ja sellest tingitud kasutusvaldkond Tähelepanekuid projektdokumentatsioonist Isevoolse torustiku ventileerimisest   Isevoolse torustiku rajamine Kaevud Isevoolse torustiku paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll   Torustiku tiheduse test Noppeid vee-ettevõtete tehnilistest nõuetest Isevoolsete torustike isoleerimisest, eelisoleeritud isevoolutoru   Teadmiste testimine

 • Rippkonstruktsioonide arvutus. Ehituskonstruktsioonide FEM ja BIM mudelite koostamine ja kasutamine

  0 Lessons 185.00 

  Lühikirjeldus:  Seminari käigus tutvustatakse rippkonstruktsioonide tüüpidega, nende arvutustega, võrreldes erinevusi tavaliste ehituskonstruktsioonidega. Antakse ülevaade ehituskonstruktsioonide FEM mudelite koostamisest. Mida jälgida FEM mudelite koostamisel, kuidas tõlgendada saadud tulemusi. Täiendavad võimalused FEM tarkvaras, mida kasutada dimensioneerimisel. Autodesk Robot Structural Analysis’i baasil. Antakse ülevaade ehituskonstruktsioonide BIM mudelite koostamisest. Mida jälgida BIM mudelite koostamisel. BIM mudeli info ja parameetrite kasutamine. RKAS nõuetele vastava mudeli koostamine. Teraskonstruktsioonide BIM mudeli koostamine Revit’i ja Advance Steel’i baasil   KOOLITUSE KAVA   Rippkonstruktsioonide […]

 • Plastmaterjalid küttesüsteemides

  0 Lessons 190.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA   Polümeerid, olemus ja definitsioonid Polümeeride klassifikatsioonid Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused   Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid: plastid soojustusmaterjalid hüdroisolatsioon ja aurutõkked lisandid betoonidele ja mörtidele   Polümeer materjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes     II OSA   Kehtivad nõuded ja standardid Plastmaterjalide teistega materjalidega toimimine kiirguskütte(jahutuse)süsteemid Põrandaküte Seinküte Lagiküte   Tehnilised lahendused Termiliselt aktiivsed hooned Erinevate soojusallikate kasutamine   Paigaldusviisid, EN 1264 Kiirgusküttesüsteemide käikulaskmine […]