Kuidas arvutada TP-d

ARVUTAME ISE TP-DE KOGUSE

Ehituseadustiku 2015.a. vastu võtmisega hakkasid kehtima ka uued

reeglid kutsetunnistuste pikendamise kohta.

Oma pädevuse tuleb tõendada nii töökogemusega, kui ka täiendkoolitustes osalemisega.  Iga koolitus annab täiendkoolituse punkte, mida tuleb koguda taotleva kutse vastavas koguses (näiteks, volitatud insenerile tuleb koguda 80 TP).

Palju TP tuleb koguda just Teile, tuleb uurida Teie poolt taotleva eriala kutsestandardist, LISA 7

TP-d MEIE KOOLITUSTEL

Meie poolt pakutavad koolitused kas kohe annavad TP (siis nii kutses on täpsustatud TP-de kogus, kui ka väljastatavas tunnistus kirjatakse “EEL-i kutsekomisjoni poolt hinnatud annab …. TP”) või annavad Teile võimaluse ise  arvutada TP-de koguse vastavalt kutsestandardi LISA 9 toodud skeemile (sel juhul tunnistuses kindlaks määratakse koolituse kestus akadeemilises tundides ja lektori kvalifikatsioon).

ARVUTAMISE SKEEM

1 akadeemiline tund annab 1 TP.

Lektor vastavalt tema kvalifikatsioonile annab 0,7 (insener) – 1,2 (professor või PhD) TP

Koolituse sisu annab 0,3 – 1,1 TP

Kui kõrgem on lektori kvalifikatsioon ja aktuaalsem loengu sisu, siis rohkem TP-d võib saada.

NÄIDIS: Koolitus “Parklad ja parkimismajad. Insenertehnilised lahendused” annab 5 TP (koolituse kava on siin https://ariinfo.ee/?2&425)

Nendest:

5 TP – 5 akadeemilist tundi

1 TP – lektor, kes ei ole professor, vaid “ülikooli õppejõud”

1 TP – loengu sisu, kus see vastab kriteeriumitele “aktuaalne” ja “insenertegevuse eri aspektide praktilise kogemuse üldistamisega”. Puudub kriteerium “projektijuhtimise meetodite selgitamine”

Antud näidisel  5 TP = 1 lk x 1õs x 5 h

Allpool anname kutsestandardi LISA-st 9 väljavõtte

Et arvesse võtta koolituse väärtust lektori kvalifikatsioonist, loengu sisust ja õppuse kestusest tulenevalt, arvutatakse õppuse või selle üksiku osa eest saadav täiendusõppepunktide väärtus kolme teguri korrutisena:

TP = LK x ÕS x h ,

Kus

TP – täiendusõppe punkt

LK – lektori kvalifikatsioon

1,2 – ülikooli või kõrgkooli professor või PhD

1,0 – ülikooli või kõrgkooli õppejõud (v.a  professor);

Eesti volitatud inseneri kutsega spetsialist

0,8 – diplomeeritud insener

0,7 – insener

ÕS  – õppuse sisu

0,9 – 1,1 – aktuaalsete või perspektiivsete arvutusmeetodite sisu selgitamine,

projektijuhtimise meetodite selgitamine, inseneritegevuse eri

aspektide praktilise kogemuse üldistamine

0,7 – 0,9 – arvutusmeetodite üldpõhimõtete selgitamine,  projektijuhtimise  ja

inseneritegevuse praktilise kogemuse esitamine

0,3 – 0,7 – toote tutvustus, ettevõtte erialaseminar jm.

h – õppuse kestus akadeemilistes tundides

MILLEKS ON VAJA PÄDEVUSE TÕENDADA? MUL ON JUBA 25-AASTANE KOGEMUS OLEMAS!

Kuulame seda küsimuse väga tihti.

Meie ette nägemisel, see on ikka vajalik. Kui Teie ei tõenda pädevuse, siis ei saa end MKM-i registrisse kanda. Kui Teid MTR-is ei ole, ei saa Teie erinevates hangetes osaleda.

Võib ka juhtuda nii, et sõlmite tellijaga lepingu, projekteerite kõik ilusti, pärast aga ilmnevad puudused. Tekkib vaidlus. Vaidluse käigus selgub, et teil üldse puudus õigus selle projekti koostamiseks, kuna vastav pädevus ei ole tõendatud. Kellel siis süü? Mina ei oska kommenteerida, aga olukord on väga ebameeldiv. Tuleb ennast kindlustada ja investeerida rahad oma koolitamisele.

Pöörage tähelepanu! TP-de hindamine Ehitusinseneride Liidus ei ole tasuta. Iga TP maksab 20 eur + km

“Koolituskavadele täiendusõppe punktide määramine vastavalt käesoleva korra punktile 3.4.3) hinnaga 20 € /1 TP (täiendusõppe punkt)
Hindadele lisandub vajadusel käibemaks vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi käibemaksu määrale” – http://www.ehitusinsener.ee/wp-content/uploads/2016/01/Ueldehituse-keskkonnatehnika-ja-tehnosuesteemide-inseneeria-kutsete-KA-kord-16.12.2015.pdf (lg.23)

Kutsestandardite nimekirja ja lisainfot leiate Ehitusinseneride Liidu kodulehel  http://www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon/