Tee seisundinõuded ja korrashoid. Riigiteede talihoolde järelevalve.

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tee seisundinõuded

Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta

Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel

 

Ülevaatuste korraldamine

Tee nõuetele vastavuse hindamine

kattega teedel

kruusateedel

teedel talvistes oludes

rajatised

teemaa

 

Liikluskorraldusvahendid

Riigiteede seisundi puudused

nende arvestuslikud ulatused

ajad puuduse tähistamiseks ja kõrvaldamiseks

Kergliiklusteede seisundi puudused

nende arvestuslikud ulatused

ajad puuduse tähistamiseks ja kõrvaldamiseks

Parklate seisundi puudused

nende arvestuslikud ulatused

ajad puuduse tähistamiseks ja kõrvaldamiseks

 

Raskete ilmaolude kehtestamine, kehtivuse lõpetamine ja raskete ilmaoludega seotud info edastamine

Riigiteede katete talviste haardeliste omaduste mõõtmise juhend

 

Vahendid ja seadmed

Veebisüsteemid

Äpid

Näited praktikast

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab tee seisundinõuetest, oskab korraldada ülevaatust ja hinnata tee nõuetele vastavust, oskab vajadusel valida õigeid liikluskorraldusvahendeid, oskab välja selgitada riigiteede, kergliiklusteede ja parklate seisundi puudusi ja neid tähistada, oskab riigiteede katete talviste haardeliste omaduste mõõta, oskab kasutada erinevaid vahendeid ja seadmeid ja veebisüsteeme/äppe

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

4,2 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks