Standardist põhjalikult. Hoone kanalisatsiooni ja torustike kavandamine ning arvutamine – 2-päevane koolitus.

EVS 846:2021 HOONE KANALISATSIOON

Koolituses seletatakse lahti käesolevas standardis esinevaid muudatusi võrreldes varasemate sama standardi versioonidega. Selgitatakse kanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Uudisena on standardis torude tähistamine. Projekteerijad peavad standardit hästi tundma, kuna neil on kohustus oma projektis kõiki standardi kõrvalekaldeid põhjendama ja kirjeldama.
Materjalid ja ehitustehnoloogiad uuenevad pidevalt, siis on käesolevas standardis täiendatud torustike ühendamisviise, kasutusiga, toestamist, isoleerimist, müra vähendamist jne
Samuti käsitletakse torustike arvutamise lähteandmete muutusi võrreldes varasemate andmetega.
Sademevee arvutusäravoolu arvutamine on käesolevas standardis oluliste muudatustega, mille kohta tehakse näidisarvutused
Käsitletakse drenaaži projekteerimise uusi põhimõtteid

 

KOOLITUSE KAVA

(01.02.2022 ja 04.02.2022)

 

Mõõtühikud ja tähised

Torustiku ühendused

Kasutusiga

Nõuded õhutuspüstikutele

Isevoolse kanalisatsioonitoru arvutus

Arvutusvihm

Lamekatused

Isevoolse sademeveetorustiku arvutus

Pumpla survetorustiku hüdrauliline arvutus

Survetorustiku hõõrdekaod ja kohtsurvekaod

Toru läbimõõdud materjali järgi

Reoveeneelude ühendamine püstikutega

Juhendmaterjalid drenaaži kavandamiseks

 

NB! Standardist kõrvalekalded tuleb põhjendada ja kirjeldada projektis

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks