Soojusvarustussüsteemid, uudsed lahendused – 2-päevane koolitus.

Lühikirjeldus: 

koolituse eesmärk on anda uuemat teavet biomassi põhistest kütustest, nende valmistamise ja kasutamise tehnoloogiatest ja seadmetest, ning põletamisel ettetulevatest probleemidest, keskkonnamõjudest. Teiseks käsitletakse hübriidseid (mitme allikaga) soojusvarustuse võimalusi ja nende omavahelist sobivust.
Soojusvarustussüsteeme nagu muidki süsteeme omavad ja käitavad ettevõtted püüavad astuda sammu kaasaja nõuetega vähendada fossiilsete energiaallikate (sealhulgas ka põletatavate kütuste) kasutamist ja süsiniku jalajälge ning tõhustada energiamuundamise protsesse ja seadmeid

 

I päev

KOOLITUSE KAVA

 

Biomass ja sellest valmistatavad biokütused

Omadused ja koostis

Tehnoloogiad ja rakendatavus (rõhuasetus 3. ja 4. biokütuste põlvkonnale)

 

Muutuvate keskkonnanõuete rakendamine

Biokütuste põletamisele

Tehnoloogiatele ja seadmetele

Suitsugaaside puhastamisele

 

Hübriidsete süsteemide sobivus soojusvarustuses

Biokütused

Soojuspumbad

Päikesekollektorid

PV-paneelid

Kütuseelemendid

 

 

II päev

KOOLITUSE KAVA

 

Heitsoojus

Heitsoojuse olulisus

Heitsoojuse potentsiaal Eestis

Kasutamise tehnoloogiad ja seadmed

 

Heitsoojuse allikad ja kasutamise näiteid

Taksitused ja riskid

 

Energia salvestus

Salvestite tüübid, tehnoloogiad ja salvestusseadmed

Eestile sobivad salvestusviisid ja seadmed, nende põhiparameetrid

 

Soojusvarustuse dekarboniseerimine aastaks 2050

Üleminek fossiilsetelt energiaallikatelt taastuvatele. Riskid.

Ülemineku stsenaariumide tutvustamine.

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames tunneb biomassist valmistatavate biokütuste tehnoloogiaid, koostist ja omadusi, tunneb ja oskab rakendada biomassi muundamise tehnoloogiaid, oskab valida suitsugaaside puhastusseadmeid lähtuvalt keskkonnanõuetest, tunneb hübriidseid küttesüsteeme ja oskab valida sobivaid seadmeid, oskab hinnata heitsoojuse allikaid ettevõtte tasandil ja leida saadavat soojushulka, teab heitsoojuse kasutamise tehnoloogiaid ja olulisemaid seadmeid, tunneb tööstusliku heitsoojuse kasutamisega kaasnevaid riske väljaspool ettevõtet

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

12 TP - ESTIS kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks