Reovee oma- ja väikepuhastid 01.01.2020 jõustunud veeseaduse järgi.

Lühikirjeldus: 

Koolitusel antakse osalejatele teadmisi viimaste veealaste seadusandluse muudatuste kohta. Kogu veealast seadusandlust muudeti 2019. aasta lõpus. Räägime lahti, mis see endaga kaasa tõi reovee omapuhastite ja väikepuhastite asukoha valikul, projekteerimisel ja ehitamisel. Kuidas suhtuda veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisse üleujutatavatele aladele. Tehniliste reovee puhastuslahenduste valimine lähtuvalt põhjavee reostuskaitstusest ja suubla seisundist

 

KOOLITUSE KAVA

 

Reovee omapuhastid – kuni 50 ie

Seadusandlus ja selle muudatused

Projekteerimise, tehnoloogiliste lahenduste, ehitamise, ekspluatatsiooni ja hoolduse erisused

Reovee reoainesisaldus, vooluhulk ja reostuskoormus üksikmajapidamistes ja kuni 50 ie

Reoveepuhastusmeetodid ja nende efektiivsus

Kinnistukanalisatsioon ja selle ventileerimine

Reovee käitlemise võimalused oma kinnistul

Reovee omapuhasti asukoha valik kinnistul

Reoveetorustikud

Kujad ja kaitsetsoonid

Väikesed reoveepumplad

Voolurahustuskaev

Võre

Septik

Reovee bioloogilised ja biokeemilised kompaktpuhastid

Reovee looduslähedased puhastussüsteemid (imbsüsteemid ja pinnasfiltrid)

Imbsüsteemid ja imbtunnelid

Imbsüsteemide ja biopuhastite ehitamine, häälestamine, hooldamine

Settekäitlus

 

Reovee väikepuhastid – 50 – 1999 ie

Seadusandlus ja selle muudatused

Projekteerimise, tehnoloogiliste lahenduste, ehitamise, ekspluatatsiooni ja hoolduse erisused

Reovee reoainesisaldus, vooluhulk ja reostuskoormus kuni 50 – 1999 ie

Reovee käitlemise võimalused reovee väikepuhastites

Reovee väikepuhasti asukoha valik detailplaneeringus või asulas

Reoveetorustike paigutus

Reoveepumplad

Purgimissõlm

Reovee väikepuhastite ehitamine, häälestamine, hooldamine

Settekäitlus

 

Vead ja puudused oma- ja väikepuhastite rajamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab reoveepuhastusalase seadusandluse ülesehitust Eestis ja selle seoseid EVS-ga, orienteerub reoveepuhastuse- ja reoveesette käitlemise alases seadusandluses, oskab lahti seletada reovee puhastusmeetodid, oskab klassifitseerida ja iseloomustada reovee omapuhasteid ja reovee väikepuhasteid, oskab kirjeldada reoveepuhastites toimivaid puhastusprotsesse, oskab kirjeldada reoveesette käitlemisprotsesse

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks