Liginullenergiamaja kavandamine. Edukate lahenduste praktika läbi näite.

Ülevaade koolitusest: 

Koolitusel keskendutakse ühe väikeelamu energiatõhusale kavandamisele, mis on kavandatud, valmis ehitatud ja mis on olnud aasta aega ekspluatatsioonis. Läbi praktilise näite selgitab lektor kuidas toimus liginullenergia hoone energiatõhus kavandamine, millised olid piirete ja tehnosüsteemide valikud ja mis oli hoone eeldatav energiatõhusus. Näidatakse koolitusel kavandatud hoone märgist ning võimalikke nõrku kohti, mis ei pruugi ehitusel realiseerude kõige paremini. Kus annaks energiatõhusust veel paremaks teha ning selgitakse ka ehitustehnoloogilisi valikuid.
Lisaks toob lektor kõrvale ka kasutusloastaadiumi märgise ning kõrvutab seda realiseerunud tarbimisega. Taustsüsteemina annab ta ka ülevaate sellest, kui palju erineb hoone reaalne kasutus nö. standardkasutusest ning kuhu paigutuks hoone energiatõhususklass tarbimise alusel.
Hoones on ka installeeritud 4,95 KW päikesepaneele ning loengus antakse ülevaade ka sellest kuidas oli paneelide arvutuslik eeldatud ja mõõdetud tootlikkus aastasel perioodil

 

KOOLITUSE KAVA

 

Näidishoone tutuvustus:

arhitektuur

hoone paiknemine ilmakaarte suhtes

piirete soojusläbivused

piirete liitekohtade joonsoojusläbivused

hoone õhulekkearv

tehnosüsteemide valikud

piirdetarindite soojustehnilised arvutused

 

Hoone energiamärgise kujunemine

valikud mille põhjal otsuseid tehti

Väikeleamu kalkulaator ja võrdlusena dünaamiline soojuslevi kontroll

 

Suvine ülekuumenemise kontroll

 

Kasutusloa märgis võrreldes eelprojekti märgisega

Mis muutus ja milline on erinevus

 

Kasutusloa märgis võrrelduna tarbimisandmete järgi kujunev märgis

Tagantjärgi tarkus ja tänased võimalused hoone energiatõhususe ja sisekliima parandamiseks

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks