Ehitise auditi meetodid

Lühikirjeldus: 

Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitustehnilise kohtuekspertiisi erisustest võrreldes ehitise erakorralise auditiga. Loengu esimene osa keskendub kohtuekspertiisi läbiviimise metoodikale. Loengu teises osas käsitletakse hea ehitustava määratlemist ja erisusi kohtupraktikas

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitise auditi õiguslikud alused

EhS, määrus nr 116 ja muudetud määrus 61

 

Ehitise auditi meetodid

Visuaalkontroll

Kasutuskontroll

Ehitusdokumentide kontroll

 

Ehitise auditi lähteandmed

Ehitise ehituslikud puudused ja nõuetekohasus

Millal teha ehitusprojekti ekspertiis?

 

Ehitise auditis tehtavad uuringud

Ehitise auditi aruanne

Erinevad kaasused

 

Hea ehitustava tehniline määratlus

Hea ehitustava RYL 2010 kohaselt

 

Teadmiste testimine

teab ehitise auditi õiguslikest alustest, oskab rakendada erinevaid ehitise auditi meetodeid (visuaal-, kasutus- ja dokumentide kontroll)
oskab saada ja kasutada ehitise auditi lähteandmed
oskab kasutada uuringute andmeid ja koostada ehitise auditi aruanne
rakendab hea ehitustava RYL 2010 kohaselt
oskab vältida teatavaid vigu
teab ehituslikest puudustest ja ehitise nõuetekohasust, samuti millal teha ehitusprojekti ekspertiisi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses