Elektripaigaldise käit. Uuenenud standardist EVS-EN 50110-1:2023 põhjalikult

Lühikirjeldus: 

Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023.
Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga.
https://www.evs.ee/et/evs-en-50110-1-2023

EN 50110-1-2023 standard kehtib elektripaigaldiste käidul ja elektripaigaldistes tehtavate tööde kohta ning on mõeldud kõigile, kes tegutsevad väikepingest kuni kõrgepingeni.

Sihtauditoorium:

Elektritöötajad, sh. elektrikud, hooldustehnikud, insenerid, käidukorraldajad,elektripaigaldise haldurid, käidujuhid, elektrisüsteemide ehitajad ja paigaldajad; töötajad, kes teevad hooldus-, remondi- ja operatiivtöid elektripaigaldistes või nende lähedal; elektripaigaldiste ohutuse eest vastutavad spetsialistid.

Standard hõlmab nii statsionaarseid kui ka ajutisi paigaldisi, sh. neid, mis on seotud elektrienergia tootmise, edastamise, muundamise, jaotamise ja kasutamisega erinevates sektorites nagu tööstus, ehitus, kaevandamine ja transport, sh.:
— õhu- või hõljuksõidukitele,
— meresõidukitele,
— elektroonilistele telekommunikatsiooni- ja infosüsteemidele,
— mõõte-, juhtimis- ja automaatikasüsteemidele,
— söe, põlevkivi jm kaevandustele,
— rahvusvahelistele merendusnõuetele alluvatele avamerepaigaldistele,
— sõidukitele,
— elekterveosüsteemidele,
— elektrialastele eksperimentaaluurimispaigaldistele

 

KOOLITUSE KAVA

 

Seadusandluse uued nõuded

Seadme ohutuse seadus (SeOS)

MTM määrus nr 74 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded (Uuendatud 08.01.2024)

 

Standard EVS-EN 50110-1:2023

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded, sh lühidalt tegevus elektritrauma korral (Uuendatud 16.10.2023)

___Elektripaigaldiste käidu põhiprintsiibid

___Operatiivsed protseduurid

___Tööprotseduurid

___Hooldusprotseduurid

 

Käidukavade näidised

(elamupaigaldised, väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja ning suur, tööstusettevõte)

 

Käidu korralduslik pool  erinevate elektripaigaldiste puhul

 

Erinõuded eritööde tegemisel

tuleohutus ja tule tõrje

plahvatusohtlikud tsoonid

elektrikaare oht

 

Töökorraldus  hädaolukorra (elektritrauma) korral

Elektritrauma /õnnetuse registreerimine VVM 75 järgi

Teatiste, rapordidte näidised

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 19.06.2024

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.