Archived: Veebiseminar – Veekeemia VK inseneridele: Uus trend Eestis – tööstusreovete puhastus

Lühikirjeldus: 

Kutsestandardis jaotisest B.2.1 tulenevalt, peab VK insener teada:
„…erialaseid inseneridistsipliine, sh ehitusmehaanika, ehitusfüüsika, geotehnika ja hüdrogeoloogia, hüdroloogia, hüdraulika, vesiehitised, keskkonnakaitse, hoone veevärgi ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitustehnoloogia ning nendega seonduvate ehitiste, tehnosüsteemide ja seadmete (pumbad, veepuhastus, drenaaž, jne) ning … sademevee ärajuhtimise- ja üleujutuste vältimise lahendused; veekeemia- ja bioloogiaalased teadmised reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade projekteerimiseks.“
(Kutsestandard, kompetentsi B.2.1 „Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutset läbiv kompetents“ alapunkt 5)

 

KOOLITUSE KAVA

 

Reovete käitlus ja kvaliteedinõuded Eestis

Reovete üldolukord Euroopas ja Balti riikides

Reovete käitlust reguleeriv seadusandlus

Reovete kvaliteedi näitajad

 

Tööstusreovete puhastamine

Separatiivsed ja destruktiivsed puhastusprotsessid

Tööstusreovete puhastamise põhivariandid

Reovete puhastamise põhiprotsessid

Tööstusreovete koostis

Tööstusreovete toksilisus ja selle määramine

Tööstusreovete puhastamise tehnoloogilised skeemid

Tööstusreovete lokaalne eeltöötlus

 

Reovee aeroobse/anaeroobse töötlemise põhiskeemid

Bioloogilise puhastamise kaks põhiprotsessi: nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon

Aktiivmuda protsessi seadmed

Aerotankide tüübid ja skeemid (väljatõrje, ideaalne segunemine)

Aeroobse mikrobiaalse oksüdatsiooni kineetika (Monod võrrand)

Seotud aktiivmuda süsteemid. Nõrg-ja ketasfiltrid.

Anaeroobsed reoveeprotsessid

Anaeroobne kääritamine

Biogaasi puhastus CO2-st ja H2S-st

Toitainete kõrvaldamine reoveest nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooniga

Toitainete bioloogiline eraldamine

 

Reovee süvapuhastuse skeemid

AOP kasutamine koos aeroobse biooksüdatsiooniga

Märgoksüdatsioon (WAO)

 

Mõnede tööstusreovete puhastamise tehnoloogilised skeemid

Liha-ja piimatööstus

Piirituse-ja veinitööstus

Väetiste tööstus

Kaevandusveed

Tselluloosi-ja paberitööstus

Farmaatsiatööstus

Põlevkivitööstus

Tekstiilitööstus

Parkimisprotsessid

 

Reovee mudade käitlus

Mudade liigid ja omadused

Mudade:

Konditsioneerimine

Tihendamine (paksendamine)

Veetustamine (filtrid, tsentrifuugid)

Anaeroobne kääritamine

Kompostimine

Põletamine

 

Ravimijäägid, mikro-ja nanoplastid mudas

Olukord reovee mudade kasutamisega Eestis

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses