Archived: Veebiseminar – Veekeemia VK inseneridele: Uued ohtlikud ained reovees. Tehnoloogilised võimalused kõrvaldamiseks

Lühikirjeldus: 

Kutsestandardis jaotisest B.2.1 tulenevalt, peab VK insener teada:
„…erialaseid inseneridistsipliine, sh ehitusmehaanika, ehitusfüüsika, geotehnika ja hüdrogeoloogia, hüdroloogia, hüdraulika, vesiehitised, keskkonnakaitse, hoone veevärgi ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitustehnoloogia ning nendega seonduvate ehitiste, tehnosüsteemide ja seadmete (pumbad, veepuhastus, drenaaž, jne) ning … sademevee ärajuhtimise- ja üleujutuste vältimise lahendused; veekeemia- ja bioloogiaalased teadmised reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade projekteerimiseks.“
(Kutsestandard, kompetentsi B.2.1 „Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutset läbiv kompetents“ alapunkt 5)

 

KOOLITUSE KAVA

 

UUED OHTLIKUD AINED KESKKONNAS JA NENDE KÕRVALDAMINE

Ravimite tootmine maailmas, jääkide allikad ja levi keskkonnas

Ravimite tarbimine maailma erinevates riikides

Ravimite keemilise analüüsi meetodid

 

Olukorra globaalne kirjeldus (kus, milliseid ja kuipalju ravimijääke tuvastatud)

Olukord Eestis

Mikro-ja nanoplastid keskkonnas

CWPharma project – soovitused ja meetmed olukorra parandamiseks Läänemere regioonis

Tehnoloogilised meetmed ravimijääkide jt ohtlike ainete keskkonda juhtimise vältimiseks

 

Tehnoloogiad ohtlike ainete kõrvaldamiseks reoveest:

Aeroobne/anaeroobne töötlus

Bakteriaalne degradatsioon

Elektrokoagulatsioon

Sorptsioonprotsessid

Süvaoksüdatsioon (AOP)

Elektro-fenton protsess

 

Uuringud TTÜ-s

Osoonimise, GAC-adsorptsiooni ja pöördosmoosi võrdlev uuring

Ravimijääkide eraldamine tööstuslikes tingimustes (Rootsi näidetel)

Mikro-ja nanoplastid (MP/NP) keskkonnas ning toime inimesele

 

Tehnoloogilised võimalused MP/NP kõrvaldamiseks

Koagulatsioon/flokulatsioon/selitamine

Filtrimine

Adsorptsioon aktiivsöel (GAC)

Mikrobiaalne degradatsioon

“Targa rooste” abil

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab eristada uusi ohtlikke aineid keskkonnas, oskab ohtlikke aineid kõrvaldada reoveest, teab keemilise analüüsi meetoditest, oskab neid kasutada, teab kuidas mikro-ja nanoplastid (MP/NP) keskkonnas mõjutavad inimesi, oskab valida tehnoloogiat MP/NP vältimiseks ja kõrvaldamiseks, oskab kasutada tehnoloogiaid ohtlikku ainete kõrvaldamiseks reoveest

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

10,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses