Archived: Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus:

Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine.

Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning uuemaid lahendusi ja võtteid pinnavee käitlemisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sademeveesüsteemid

Pinnavee käitlemine. Tehnilised lahendused

Vihmavee süsteemi kontseptsioon ja peamised elemendid

Standardid ja nõuded

 

Sademeveekanalisatsioon. Tööpõhimõte

Sademeveesüsteemi konstruktsioon

Vihmavee kogumise süsteemid

Suublad

Puhastussüsteemid ja -meetodid

Heitvee käitlemise üldpõhimõtted. Probleemid ja lahendused

 

Projekteerimine

Liigvee ärajuhtimise kava

Materjali valik

 

Arvutused

Algandmete kogumine arvutusteks

Vooluhulkade ja toru läbimõõdu arvutamine

Maksimaalsete vooluhulkade arvutamine ja prognoosimine

Lisamahutite arvutus

Kalded ja muud projekteerimisnõuded

Ehituslike lahendite valik

 

Soovituslikud tehnilised lahendused

Uute süsteemide ehitusel

Renoveerimisel

Projekteerimis- ja ehitusvead, hooldus

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

+ km

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668