Archived: Veebiseminar – Raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindid. Renoveerimisvajadus, lahendused ja toimivus. Ehitustehnilised probleemid ja võimalused

Eesmärk: 

Tõsta olemasolevate vanemate raudbetoon-suurpaneelelamute renoveerimisprojektide koostajate ja hoonete auditite teostajate erialast pädevust ning anda neile uut, teadmistepõhist infot

Lühikirjeldus: 

Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute (eelkõige Mustamäe tüüpseeria 464 aga ka Õismäe, Lasnamäe, Tartu Annelinn, Pärnu Mai piirkonda, Kirde-Eesti linnad) peamised ehitustehnilised probleemid kehv sisekliima (ebapiisav õhuvahetus, soojuslik  mugavus), suured soojuskaod nii läbi piirdetarindite kui ka nende liitekohtade (külmasillad), piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimivus ning rõdude/varikatuste/fassaadide lagunemine. Kuigi hoonete sarnasusest ning neile mõjuvatest kliimakoormustest tulenevalt on nimetatud probleemid hoonete puhul sarnased, võib olla vajalik iga konkreetse hoone seisukorda ning renoveerimisvajadust detailsemalt hinnata. Samuti on optimaalne renoveerimislahendus ja selle põhjalikkus seotud hoone renoveerimiseelse olukorraga. Õigesti valitud ja toimiv renoveerimislahendus viib hoone kaasaja nõuetega vastavusse ning võimaldab pikendada selle kasutusiga, mis esialgselt oli projekteeritud 50 aastat

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitisele esitatavad nõuded ning ehitise audit

Piirdetarinditele mõjuvad sise- ja väliskliima koormused

 

Sisekliima koormustest tulenev renoveerimisvajadus

Temperatuur ja niiskus

Sisekeskkonna poolt, eelkõige kondensaat ja hallitus külmasildade pinnal

Soojuslik ebamugavus

 

Renoveerimisvajadus väliskeskkonna poolt

Betooni karboniseerumine

Korrosioon

Külmakahjustused

 

Renoveerimisvajaduse hindamine

Fookusega piirdetarinditele

Rõdude lagunemist käsitletakse repliigi korras

 

Renoveerimislahendused

Lisasoojustamine

Avatäide vahetamine

 

Renoveerimislahenduste mõju piirdetarindite soojus- ja

niiskustehnilisele toimivusele ning kasutusea pikendamisele

Soovitusi renoveerimiseks

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab piirdetarinditele mõjuvaid sise- ja väliskliima koormuseid, oskab hinnata tulenevat renoveerimisvajadust, oskab valida sobivat renoveerimislahendust, teab renoveerimislahenduste mõju piirdetarindite soojus- ja niiskustehnilisele toimivusele ning kasutusea võimalikule pikendamisele

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

205.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses