Planeerimisseadus ja ehitusseadustik 2023. Muudatustest ülevaade ja praktilised küsimused

Lühikirjeldus:

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelmisel aastal jõustunud muudatustest, sh pikemalt tulevad arutlusele detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamise finantseerimise küsimused. Koolitus annab ülevaate, millisel juhul on lubatud ja põhjendatud asendada detailplaneeringu kohustus projekteerimistingimustega, samuti käsitleme detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktikat.
Lisaks arutame läbi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise võimalused ja menetluse, sh võimaliku kahjunõudega seonduvad küsimused ning vaatleme asjakohaseid kohtulahendeid ning asutuste praktikast.
Hetkel ka ehitusseadustiku osas välja töötamisel muudatused, neist teeme ka väikese ülevaade.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Planeerimisseaduse (PlanSi) ja Ehitusseadustiku (EhSi) 2022-2023 muudatused

 

UUS! Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kord – PlanS § 131.

Lepingu tingimused: teooria ja praktika

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu asemel ning detailplaneeringu täpsustamiseks

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise võimalused

___menetlus

___otsuse põhjendamine

___kahjunõude esitamine huvitatud isikute poolt

 

Asjakohase kohtupraktika ülevaade

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:

teab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 2022-2023 olulisi muudatusi
oskab rakendada uued nõuded detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamisel
oskab taotleda projekteerimistingimusi detailplaneeringu asemel
oskab taotleda projekteerimistingimusi detailplaneeringu täpsustamiseks
teab detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise võimalustest
oskab rakendada teadmisi kohtupraktikast oma töös

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

10.11.2023
210.00  + km

2,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses