Archived: Nõuete muutused ehitus- ja elektriprojekti koostamisel. Reeglid. Vead. Ekspertiis

Lühikirjeldus: 

Antud koolitus baseerub Projekteerimise 2023a. üldtingimuste nõuetel ja ongi nii üles ehitatud, et projekteerijad (nii ehitusinsenerid, kui ka elektriinsenerid) selle käigus tutvuvad kehtivate ja uude seadusandlike nõuetega projekti kavandamisel, värskendavad omi teadmisi projekti vormistamise osas, tutvuvad projekti levinumate vigadega, mis selguvad alles projekti ekspertriisi tegemisel. Koolituse osalejad saavad teada, kuidas projekti ekspertiisi tehakse, mis eesmärgil see määratakse, mida selle käigus kontrollitakse ja millised vead võivad ekspertiisil esineda
Lektor viib loengu läbi erinevate projektide näidiseid kasutades ning koos temaga auditoorium vaatab kehtivad nõuded ja puudused üle ning tehakse kokkuvõtte

NB! Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL) koos EETELiga tegelevad kohe määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ uuendamisega. Tegemist on olulise määrusega, mis hakkab mõjutama kõiki projekteerijaid! Koolitusel teie saate ülevaate määruse uuendustest!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitus-/elektriprojekti koostamise reeglid 2023

Nõuded ehitus- ja elektriprojektidele

Reguleerimisala: seadus ja juhendmaterjalid. Projekteerimise üldtingimused 01.11.2022

Nõuded projektide vormistamisel. Määrus nr. 97

Näidised tiitellehe ja PJK (peakilpi) vormistamisel

Ehitus-/elektriprojekt vastavalt EVS-ile 932-2017 (9.25 Hoone tugevvoolupaigaldus)

Tööülesanded

Põhiprojekt 9.25.2

Projekteerimise diagramm

Projektide sagedased vead

 

Elektriprojektide ekspertiis

Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile määrus 62

Elektriprojekti ekspertiisi tegemine

Ekspertiisi näidis

Elektriprojektide ekspertiiside vead

 

Elektriprojekteerimise käsiraamat. Sissejuhatus

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 20.09.2023

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab 2023. aasta ehitus-/elektriprojekti koostamise reeglitest, sh. määrusest nr. 97, teab ja oskab rakendada projekteerimise üldtingimusi 01.11.2022, oskab koostada ehitus-/elektriprojekti lähtudes EVS 932-2017-st, teab ehitusprojekti ekspertiisile esitatavatest nõuetest, sh. määrusest 62, teab elektriprojekti ekspertiisi tegemise korda, oskab vältida teatavaid vigu projektide koostamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses