Archived: Liginullenergiamaja arhitektidele

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Uuendatud hoonete energiatõhususe määrused ja nõuded:

Energiatõhususe põhimõisted, energiatõhususarv ja energiamärgis

Energiatõhususe miinimumnõuded ja olulised muudatused

Väikeelamute kalkulaator – arhitekti tööriist energiamärgise väljastamiseks

Liginullenergianõuete erandid

Energiaarvutus ehitusprotsessi osana

Korterelamu arvutusnäide

 

II OSA – Hoonete tehnosüsteemid energiatõhususe tagamisel

Tehnosüsteemide mõju ETA-le (COP, kasutegur, kaalumistegur)

Väikeelamu kalkulaatoris olevad soojusallika liigid

Taastuvenergia lahendused ja PV toodangu sõltuvus ilmakaarest ja kaldenurgast

 

III OSA – Piirdetarindite õhu- ja soojapidavuse tagamine,

õhulekkearvu ning külmasildade määramine

Piirdetarinditele mõjuvad sise- ja väliskliima koormused ning tarindi vajalikud kihid

Piirdetarindite soojuskaod hoone energiabilansis

Piirdetarindite õhulekked – suurenenud soojuskaod aga mitte ainult

Piirdetarindite õhulekete minimeerimine fookusega liitekohtade tihendamisele

Deklareeritud õhulekkearv – mis see on ja kuidas ettevõte selle oma toodangule saaks?

Külmasillad – suurenenud soojuskaod aga mitte ainult

Külmasilla joonsoojusläbivuse ning temperatuuriindeksi arvutusnäide

 

IV OSA – Uus trend Eestis – uute kortermajade piirdetarindite remont

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses