Archived: Veebiseminar – Lepingud ehituses. Teooria ja praktika. Vead ja lahendused

Lühikirjeldus: 

koolitus keskendub eelkõige sellele, kuidas kvaliteetse ehituslepingu sõlmimisega ära hoida ehitusega seotud õigusvaidlusi ning kui õigusvaidlus on juba tekkinud, kuidas oma õigusi effektiivselt kaitsta. Esimene loengu plokk keskendub seega ehituslepingute sõlmimisele (riskide hindamine ja nende õiguslik maandamine) ning teine õiguskaitsevahendite kasutamisele, kui lepingu rikkumine on aset leidnud

 

KOOLITUSE KAVA

 

EHITUSEGA SEOTUD LEPINGUD

 

Võimalikud lepingulised suhted ehituses ja sellega seotud riskide jaotus

Ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping

Projekteerimisleping

Ehitus-projekteerimisleping

Omanikujärelevalve leping

 

EHITUSLEPINGU ÕIGUSLIK OLEMUS

 

Seadusest tulenevad imperatiivsed piirangud lepingu vabadusele

ehituslepingute sõlmimisel

Mida ja millises ulatuses saab ehitusega seonduvad lepingutega reguleerida

Millised piirangud kokkulepete sisule tulenevad seadusest ja kohtupraktikast

 

Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel

Milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida

Näiteid kohtupraktikast

Mille üle kõige rohkem vaieldakse

Kuidas saaks vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida

 

Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine

 

ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KASUTAMINE

 

Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes

Lepingu täitmine

Puuduste likvideerimise nõue

Kahju hüvitamine

Hinna alandamine

Leppetrahv

Omapoolsete kohustuste täitmise peatamine

Lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine

 

Ehitise garantii

Ehitusega seotud nõuete aegumine

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

3,9 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses