Kaasaegsete küttesüsteemide kavandamine. Uus küttestandard EVS 844:2022 ja vead

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus saavad osalejad teadmisi uue standardi EVS 844:2022 sätestatu kohta, probleemidest ja vigadest, mis tekkivad küttesüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja ülesehitamisel, vesiküttesüsteemi valiku põhimõtetest, küttesüsteemi hüdraulikast (sh hüdraulilised arvutused) ja reguleersõlmede valikust. Peale koolitust osaleja oskab valida õige küttekeha ja oskab planeerida küttegraafiku. Peamine koolituse suund – tutvustada uute reeglitega ning analüüsida enam levinuid vigu.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Küttekehad ja nende valiku põhimõtted

Valikul tehtavad vead

Küttekehade soojusväljastust mõjutavad tegurid

Uue standardi EVS 844:2022 nõuded

 

Küttesüsteemide küttegraafikud

Mida silmas pidada küttegraafikute valikul

Soojuskandja temperatuuride mõju küttesüsteemi toimimisele

Küttegraafikute planeerimine

Uue standardi EVS 844:2022 nõuded

 

Küttesüsteemide ülesehituspõhimõtted

Hüdraulilise tasakaalustamise põhimõtete valiku alused

Torustiku kavandamine

Sulg- ja reguleerseadmete asukohade määramine

Torustiku soojuspikenemise kompenseerimine

Tasakaalustusventiilide valik

Uue standardi EVS 844:2022 nõuded

 

Hüdraulilise arvutuse üldpõhimõtted

Soojusväljastuse reguleerimine küttesüsteemides

Reguleersõlmed ja järelreguleerimine

Reguleerventiilide valik ja dimensioneerimine

Reguleersõlmede kavandamise üldpõhimõtted

Järelreguleerimine

Korrektsed insener-tehnilised lahendused

 

Teadmiste kontroll (test)

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
✓ teab EVS 844:2022 standardist
✓ teab vesiküttesüsteemi ja hüdraulilise arvutuse põhimõtetest
✓ oskab valida õiget küttekeha
✓ oskab valida ja planeerida küttegraafikut
✓ oskab määrata sulg- ja reguleerseadmete asukohta
✓ oskab valida õiget reguleerventiili ja seda dimensioneerida
✓ oskab reguleerida soojusväljastust küttesüsteemides
✓ oskab analüüsida enam levinuid vigu küttesüsteemi projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

15.11.2023
250.00  230.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses