Archived: Veebiseminar – Järelevalvetöö erinevate ehituse etappides. Tööde kontroll ja protseduurid. Näited ja näpunäited

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitusliku (omaniku) järelevalve printsiibid:

Ehitusliku järelevalve olemus ja taust ehitusprotsessis

Millist rolli täidab ja milline roll on oodatud järelevalve teostajalt?

Riiklikud regulatsioonid järelevalve korraldamiseks. Järelevalve liigid ehitusprotsessis

Tellija vajadused ja eesmärgid. Omanikujärelevalve võimalused tagada nende teostamist

Probleemid ja kitsaskohad järelevalve regulatsioonides ja tavas

Järelevalve pädevusnõuded ja kutse

 

Järelevalve koostöö ja osalus erinevates ehituse elukaare etappides

Eri- ja lisaülesanded: Järelevalve osalus aja-mahu-raha-korraldus-juhtimisprotsesside kontrollil,

projekteerimisel, ehitus- ja kasutuslubade taotlemisel jt. kaasprotsessides

Järelevalve töö tehnilise korraldamise alused erinevate ehitamise liikide ja tööde puhul

Järelevalve protseduuride programm ja kvaliteeditagamise plaan

Järelevalve taustajõud (toetavad struktuurid) kui tegevuse kvaliteedi edu pant

 

Kvaliteedinõuded ja nendega seotud kontrollprotseduurid

Ehituslik dokumentatsioon ja sellega seotud nõuded järelevalvetöös

Järelevalve enesetäiendamise ja koolitusvõimalused

Näited järelevalvetöö juhtumite lahendamisest ja printsiipide rakendusest:

järelevalvetöö vigadest ja nende vältimise võimalustest

ekspertiisidel tuvastatud ehitusvigadest

mida võinuks vältida jäerelevalvetöö tõhusama korraldamisega

 

Üldehituslike tööde järelevalve:

Üldehituslike tööde järelevalve erisused vs. tehnosüsteemide järelevalve

Vastutus- ja toimimisalade eristamine

Üldehitusliku järelevalve teostamine

ehitustööde alustamisel

kandevtarindite ehitamisel

sisekonstruktsioonide ehitamisel

siseviimistlustöödel

üldehituse juurde kuuluvatel välistöödel

 

Näiteid ja juhiseid tüüpjuhtumite kohta üldehituslike tarindite puhul –

kuidas tekivad töösse puudused ja kuidas on neid võimalik ära tunda, parandada ja vältida

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab omanikujärelevalve tegemist reguleeritavat seadusandlust, teab omanikujarelevalve teostatava isiku õigusi ja kohustusi, mis tekkivad erinevates ehituse elukaare etappides, teab probleemidest ja kitsaskohtadest järelevalve regulatsioonides ja tavas, oskab koostada järelevalveprotseduuride programmi ja teisi dokumente, oskab järgida kindlaks määratud kvaliteedinõudeid ning teostada kontrollprotseduure, oskab teostada üldehituslike tööde järelevalvet, analüüsida tekkivaid riske ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses