Geodeetiliste võrkude rekonstrueerimine. Projekteerimisest aruandluseni

Lühikirjeldus:

Tehnoloogia areng võimaldab igapäevaseid mõõdistamis- ja märkimistöid läbi viia nii, et puudub näiliselt vajadus geodeetiliste võrkude järele. Samas on selge, et mõõdistamistöid ei saa läbi viia, kui puudub geodeetiline süsteem. Geodeetilised võrgud koos looduses kindlustatud geodeetiliste punktidega on geodeetilise süsteemi füüsiline realisatsioon. Geodeetiliste punktide vahendusel muutub abstraktne süsteem „käega katsutavaks“.
Arvestades, et geodeetilisi punkte on Eestis kokku kümneid tuhandeid, on loomulik, et osa neist jääb infrastruktuuri objektide rekonstrueerimisel ja rajamisel töötsooni. Käesolevas koolituses püütakse anda vastust küsimusele – mida võtta ette, kui geodeetiline punkt jääb ette?
Kui geodeetiline punkt „jääb ette“, siis see punkt üldiselt, kas teisaldatakse või kontrollitakse asendit. Geodeetiliste punktide teisaldamine ja asendi kontroll on käsitletav võrgu osalise rekonstrueerimisena, mis on vähemal-rohkemal määral reguleeritud seadusandlikke aktidega.
Koolituses käsitletakse võrkude rekonstrueerimise erinevaid aspekte alates tööde planeerimisest, projekteerimisest kuni mõõtmismetoodika ja aruandluseni. Millega arvestada tööde tellimisel ja tööde teostamisel? Kuidas teostada tööd nii, et oleks täidetud nõuded, kuid säiliks mõõdukas paindlikkus tööde teostamisel?
Küsimustele pole sageli üheseid vastuseid. Kogemuse põhjal saab siiski anda praktilisi soovitusi suuremate probleemide vältimiseks. Koolituse läbimisega tekib ettekujutus võrkude rekonstrueerimisega seotud tööde mitmetahulisusest, mis omakorda lihtsustab ehitusettevõtjal tööde tellimist ja planeerimist ning muudab geodeedil tööde teostamise sujuvamaks

 

KOOLITUSE KAVA

 

Geodeetilised võrgud. Reguleerimisala

Normatiivaktid

Riiklikud ja kohalikud geodeetilised võrgud

 

Võrkude projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehitamise reeglid

Rekonstrueerimise projekt

Rekonstrueerimisega seotud tööde planeerimine

Geodeetiliste punktide teisaldamine

Asendi kontroll

Punktide ehitamine

Märgitüübid

Geodeetilised punktid kaitsevööndis

 

Koordineerimise viisid – GNSS mõõtmised

Polügonomeetria

Geomeetriline nivelleerimine, andmete järeltöötlus – metoodika ja millele tähelepanu pöörata.

 

Probleemid ja vead geodeesias

Praktilised soovitused suuremate probleemide vältimiseks

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
Oskab rakendada riiklikke normatiivakte geodeetiliste tööde tegemisel
Oskab geodeetilise võrku rekonstrueerida
Oskab ehitada ja märgistada geodeetilisi punkte
Oskab teha GNSS mõõtmisi
Oskab rakendada teadmisi geomeetrilisest nivelleerimisest ja andmete järeltöötlusest
Oskab vältida teatavaid vigu geodeesias

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

25.01.2024
210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses