Archived: Energiatõhususe regulatsioon ja arvutusmetoodika

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Aastast 2021 kõik uued ehitatavad hooned peavad vastama majandus- ja taristuministri 03.06.2015.a määruse nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ §-s 7 nõuetele ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoonete energiatõhususe direktiivis sätestatule.
Koolitusel antakse ülevaate seaduse nõuetest ja soovitustest ehitiste energiatõhususe tagamisel. Loengu käigus selgitatakse, millistest standarditest peaksid projekteerijad lähtuma energiatõhususe parameetrite arvutamisel ja millistest regulatsioonidest ehitajad energiatõhususe osas juhinduvad. Toome näiteid energiatõhususe arvutuste ja energiatarbimist mõjutavate tegurite kohta. Arutleme liiginullenergiahoone erandeid. Selgitatakse ka hoone energiatõhususe järelevalve ja energiamärgiste väljastamise korda seaduse nõuete täitmisel. Põhimõtteliselt koolitus on suunatud energiatõhuse ehitise nõuete ja arvutusmetoodika välja selgitamisele.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus energiatõhususse. ISO, EVS ja seadusandlus 2021

Hoonete energiatõhususe direktiivi uuendused

Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded ja määruste uuendused

 

Energiatõhususe metoodika

Juhendmaterjalid ning arvutusmetoodika

Energiatõhususe arvutusmetoodika – ETA

 

Liginullenergiahoone ja selle erandid

Energiatõhusust mõjutavad tegurid teoorias ja praktikas

Taastuvenergia ja tehnosüsteemid. Alternatiivsed energiaallikad

 

Energiatõhususe riiklik järelvalve

 

Energiamärgis. Energiamärgise määrus, energiamärgise vorm ja väljastamise kord

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames omab ülevaadet energiatõhususe sisust ja eesmärkidest, teab ja tunneb hoonete energiatõhusust reguleerivat seadusandlust ja energiatõhususe miinimumnõudeid, omab teadmisi liginullenergiahoone esitatavatest nõuetest ning nõuete erisustest, omab ülevaadet energiatõhususe arvutusmetoodikast, teab ja tunneb erinevaid lahendusi energiatõhususe saavutamiseks hoone projekteerimise ja ehitamise protsessis

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

205.00  + km

5,6 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks