Archived: Ehitusprojekti ekspertiisid ja ehitustööde omanikujärelevalve. Palju praktilisi näiteid ja näiteid kohtuvaidlustest

Lühikirjeldus: 

Koolituse käigus saab osaleja ülevaate ehitusprojektile seadusandluses esitatavatest põhilistest nõuetest. Põhjalikult käsitletakse ehitusprojekti ekspertiisi teostamisest, ehitusprojektides esinevaid puudusi ning antakse põhjalikud omanikujärelevalve korraldamisele ehituses. Loengus käsitleme seadusandlusest tulenevaid nõudeid omanikujärelevalve teostamisele, milliseid puudusi esineb omanikujärelevalve teostamisel, kuidas menetleda omanikujärelevalve teostamisel avastatud puuduseid ja milliseid juhendmaterjale oma tegevuses kasutada. Lisaks palju näiteid ehitusprojektides esinevatest ohtlikest vigadest, millised vead kanduvad ehitusprojektidest ehitusse ning miks ja milleks tuleb teostada tehnosüsteemide komplekskatsetusi. Loeng on üles ehitatud seadusandlusest tulenevatele teoreetilistele alustele ja mitmetele praktilistele näidetele suurtelt ehitusprojektidelt (nii Eestist, kui ka USA-st)

 

Eesmärk: 

– Teab Ehitusseadustikust tulenevaid kitsendusi ehituse valdkonnas tegutsemisel.
– Omab ülevaadet millal on ehitusvaldkonnas toimetav isik pädev ja millised nõuded pädevale isikule.
– On saanud alusteadmised peamistest nõuetest ehitusprojektile (sh seadusandlus) ja teab mida ehitusprojekti muudatused endaga kaasa toovad.
– On saanud põhjalikud teadmised nõuetest ehitusprojekti ekspertiisi teostamisele (sh seadusandlus) ja laiapõhjalise ülevaate, et milliseid olulisi puuduseid esineb ehitusprojektides.
– On saanud põhjaliku ülevaate omanikujärelevalve korraldusest ehituses (sh. seadusandlus) ning teab, millised on omanikujärelevalve kohustused ja õigused.
– On saanud laialdased teadmised, et milline on õige omanikujärelevalve korraldus ehitusprotsessis.
– Teab, millised ehituse dokumendid peavad omanikujärelevalvele kättesaadavad olema.
– Teeb vahet, mida tähendab ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll vs ehitusprojekti ekspertiis.
– Teab, millest omanikujärelevalve oma tegevuses lähtub, kuidas menetleda avastatud puuduseid ja milliseid juhendmaterjale oma tegevuses kasutada.
– Teab, millised on omanikujärelevalve tegevused enne ehitamise algust, ehitamise ajal ja kui ehitustööd hakkavad lõppema (sh omab ülevaadet koostatavatest ehitusdokumentidest).
– On saanud ülevaate, miks ja milleks tuleb teostada tehnosüsteemide komplekskatsetusi.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Seadusandlus – Ehitusseadustik

 

Ehitusprojekti ekspertiis

Olemus ja nõuded

Ehitusprojekti ekspertiis. Nõuded teostamisele

Ehitusprojekti muudatused. Nende mõju ehitusprojektidele

Olulised vead ja puudused

Ohtlikud vead

 

Ehitustööde omanikujärelevalve

Nõuded

Omanikujärelevalve korraldus

Järelevalveprotseduuride programm

Kvaliteedi tagamise plaan

Omanikujärelevalve tegija kohustused ja õigused

 

Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll vs ehitusprojekti ekspertiis

Palju praktilisi näiteid omanikujärelevalve teostamise kohta

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab Ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid ja kitsendusi ehituse valdkonnas tegutsemisel, omab põhjalikke teadmisi nõuetest ehitusprojekti ekspertiisi teostamisele ja omanikujärelevalve korraldamisele, oskab korraldada omanikujärelevalvet ehitusprotsessis ja menetleda avastatud puuduseid, oskab teostada ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrolli vs ehitusprojekti ekspertiisi, oskab kontrollida tehnosüsteemide komplekskatsetuste teostamist, teab, kuskohas tekkivad kõige ohtlikumad vead ja oskab neid vältida

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses