Archived: Ehitusprojekti ekspertiis ja omanikujärelevalve. Praktilised näited

Lühikirjeldus:

Projekteerimise ja ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine. Peamised aspektid ehitustööde kontrollimisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitusprojektid ja ehitusprojektide ekspertiiside teostamine. Ehitusprojektides esinevad puudused

Seadusandlus

Kutsesüsteemi rakendumine

Projekteerimine ehk projekteerimises esinevad vead

Lähteandmed ja uuringute teostamine

Tellija rolli tähtsus projekti realiseerimisel

 

Ehitusprojekti ekspertiiside teostamine

Esinevad vead ehitusprojektides ja selle mõju ehitusprotsessile

Ehitusprojektis toodud lahendused ning olulised tähelepanekud

Sademevee lahendused ja kontrollarvutuste teostamine

 

Omanikujärelevalve teostamine. Põhilised vead KVJ VK ehitustööde teostamisel

Seadusandlus

Omanikujärelevalve teostamine

Kasutatavad materjalid

Ehitustööde teostamine kõrge pinnasevee taseme korral

Mahutite paigaldus

 

Näiteid ehitustööde teostamisest (probleemid ja korrektsed lahendused)

Ehitustööde dokumenteerimine (UUE MÄÄRUSE KÄSITLEMINE)

Ehitusdokumentide koostamine

Tehnosüsteemide katsetamine ja järelhäälestus

Komplekskatsetus

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames: oskab rakendada seadusandlust, oskab koguda lähteandmeid ja teostada uuringuid etitusprojekti koostamisel, oskab teostada ehitusprojektide ekspertiise, oskab analüüsida ehitusprojektides esinevaid puudusi ja vältida vigu, oskab katsetada ja järelhäälestada tehnosüsteeme, leida sademevee lahendusi ja teostada kontrollarvutust, oskab teostada ehitustöid kõrge pinnasevee taseme korral, paigaldada mahutid ning teha komplekskatsetusi, oskab teostada omanikujärelevalvet, teab uusi määrusi ehitustööde dokumenteerimisel

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses