Archived: Ehitise tuleohutuse nõuetele vastavus. Tõendamise kord. Dokumentide koostamine

Lühikirjeldus: 

Määrus 17 § 3 p.4 sätestab “Ehitise vastavus olulistele tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui:
1) ehitis vastab määruses sätestatud piirväärtustele;
2) ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;
3) ehitis vastab asjakohasele standardile jne
Meie koolituse käigus tõlgendatakse, et kuidas tõendada ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse ja mis tingimustel see vastavus loetakse tõendatuks, kuidas täita vajalikke dokumente ning mida esitada tuleohutusjärelevalve ametnikule ehitise kontrolli/ülevaatamise käigus, millised tingimused tuleb täida, et ehitis saaks kasutusluba

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hoone tuleohutusnõuetele vastavuse tõendamise viisid

Vastavuse tõendamise kohustuslikkus

Mida on vaja dokumenteerida ja tõendada

Tuleohutuse nõuetele tõendamise kord ehitise ülevaatuse käigus

Dokumendid mis  on vajalik esitada riikliku tuleohutusjärelevalve ametnikule ehitise kasutusloa taotlemisel

(ehitise tuleohutusalase dokumentatsioon)

 

Hoonete konstruktsioonid

Kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tõendamine

Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse tõendamine

Avatäidete tulepüsivuse tõendamine

Tuletõkkekonstruktsioonist  kommunikatsioonide läbiminekute tulepüsivuse tõendamine

 

Tehnosüsteemid ja materjalid

Ehitusmaterjalide tuletundlikkuse tõendamine

Tuleleviku tõkestamise tõendamine

Küttesüsteemi nõuetele vastavuse tõendamine (tahke –või vedelküttega)

Ventilatsioonisüsteemi nõuetele vastavuse tõendamine

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide nõuetele vastavuse tõendamine

 

Tuleohutuspaigaldised

Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur

Autonoomne elektrivõrku ühendatud tulekahjusignalisatsioon

Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Automaatne kustutussüsteem

Evakuatsioonivalgustus

Tuletõrje voolikusüsteem ning märg – või kuivtõusutoru

Suitsutõrjesüsteem

Piksekaitse

Tuletõrjelift

Tuleohutussüsteemide automaatika

Häireteadustus helindussüsteemid

Esmased tulekustutusvahendid

 

Päästemeeskonna tegutsemine ja ohutus

Elektripaigaldised

Päikesepaneelid

Ehitiseväline tuletõrjeveevarustus

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 29.07.2023

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses