Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus energiatõhusate piirdetarindite projekteerimisel

Lühikirjeldus: 

Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite puhul on niiskuslikud riskid seda suuremad, mida paksem on soojusisolatsioon. Niiskuskahjustuste vältimiseks tuleb EVS 932 kohaselt lahendada piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimivus ja niiskusturvalisus kuid ehitusprojektides on ehitusfüüsikalised arvutused või analüüs tarindi toimuvuse tõendamiseks pahatihti ebapiisav

 

KOOLITUSE KAVA

 

Energiatõhusate piirdetarindite tüübid ja toimivus

Piirdetarinditele mõjuvad ehitusfüüsikalised koormused

Piirdetarinditele esitatavad nõuded ja kihtide valik

Näiteid turvalisematest vs riskantsematest tarinditest, praktikas realiseerunud niiskuslikud riskid

 

Õhulekked

Näiteid tarindite õhupidavuse tagamiseks, liitekohtade tihendamine

 

Külmasillad

Näiteid õhulekete minimeerimiseks liitekohtades, külmasilla joonsoojusläbivuse ning

temperatuuriindeksi arvutusnäide

 

Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus ehitusprojektis

Tarindi toimuvuse tõendamine EVS-EN ISO 13788 nn kastepunkti meetodil koos arvutusnäitega

 

Enamlevinud vajakajäämised tarindite projekteerimisel ja ehitamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab ehitusfüüsikalisest koormusest ning niiskusest materjalides ja selle tekkimise põhjusest, teab piirdetarinditele esitavatest nõuetest, oskab projekteerida niiskeid/märgi ruume ja valida õiged kihid, oskab rakendada turvalisemat vs riskantsemat lahendusi ehitusprojekti eel-, põhi,- ja tööprojekti staadiumis, oskab analüüsida ehitusega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu projekteerimisel ja ehitamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

215.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks