Category Tulevased koolitused

 • Veebiseminar – Soojusvarustussüsteemid, uudsed lahendused - 2-päevane koolitus

  0 Lessons 340.00 

  Lühikirjeldus:  koolituse eesmärk on anda uuemat teavet biomassi põhistest kütustest, nende valmistamise ja kasutamise tehnoloogiatest ja seadmetest, ning põletamisel ettetulevatest probleemidest, keskkonnamõjudest. Teiseks käsitletakse hübriidseid (mitme allikaga) soojusvarustuse võimalusi ja nende omavahelist sobivust. Soojusvarustussüsteeme nagu muidki süsteeme omavad ja käitavad ettevõtted püüavad astuda sammu kaasaja nõuetega vähendada fossiilsete energiaallikate (sealhulgas ka põletatavate kütuste) kasutamist ja süsiniku jalajälge ning tõhustada energiamuundamise protsesse ja seadmeid   KOOLITUSE KAVA (22.01.2021)   Biomass ja sellest valmistatavad biokütused Omadused ja […]

 • Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Maanteeameti juhend MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele, MKM määrus nr 43   Ülevaade peamistest vajakajäämistest Ajutise liikluskorralduse joonistel Ajutise liikluskorralduse projektides   Ajutine liikluskorraldus töös olevatel riigiteede ehitusobjektidel Analüüs Tagasiside   Teadmiste testimine

 • LOENGUSARI — Seaduslik ja ebaseaduslik ehitus. Õiguslikud aspektid

  0 Lessons 370.00  330.00 

 • Ebaseaduslike ehitise seadustamine. Loa menetlus

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehitis ja menetlusvorm Ehitise mõiste Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus Menetlusvormi valik seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused või ettekirjutus Auditi muutunud nõuded   Ehitus- ja kasutusteatised. Loa menetlus Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Ehitusprojekti muudatus, loa kehtetuks tunnistamine   Kasutusteatise ja kasutusloa menetlus Kasutusloa ja kasutusteatise menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Kasutusloa kehtetuks tunnistamine   Riiklik järelevalve ja vastutus Korrakaitseseaduse põhimõtted Asendustäitmise ja sunniraha seadus Ametniku ettekirjutus ja […]

 • Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus Registri haldamine, kasutajate rollid   Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus   Projekteerimistingimuste menetluse erisused   Teadmiste testimine